Kavelruil

Grondeigenaren en/of gebruiksgerechtigden kunnen een bijdrage aanvragen voor kosten die gemaakt worden voor kavelruil, zoals proces- en procedurekosten en voor kosten voor kavelinrichtingswerkzaamheden. Naar verwachting gaat de kavel inrichtingssubsidie open vanaf eind mei 2019. Zodra deze regeling gepubliceerd wordt, komt de link en het aanvraagformulier op deze website. Subsidie aanvragen kan na een succesvolle kavelruil, goedgekeurd door de provincie Fryslân.

Bij deze subsidie voor kavelinrichtingswerkzaamheden kun je denken aan bijvoorbeeld het maken van een toegangsdam of het aanleggen van hersteldrainage i.v.m. slootdemping. Voor de kavelinrichtingssubsidie stelt de provincie Fryslân in 2018 een bedrag van € 300.000,- beschikbaar.

Daarnaast zijn er voorafgaand aan dit inrichtingswerk vergoedingen in de proces- en procedurekosten beschikbaar vanuit Europa, POP3 (Platteland Ontwikkeling Programma). Zulke kosten kunnen bijv. bestaan uit taxaties, een kavelruilcoördinator, advieskosten en/of notaris en kadasterkosten. Hoewel de bijdrage wordt beheerd door SNN. Ook voor deze vergoedingen kunnen aanvragen gedaan worden via de provincie Fryslân (zie onder downloads: “formulieren proceskosten”). 

Deze aanvragen voor voorbereidingskosten en proceskosten (notaris en kadaster, adviseur) van een voorgenomen kavelruil kunnen vooralsnog tot eind 2021 ingediend worden.

Uitleg

Indien u plannen heeft voor een kavelruil, neem dan in een vroeg stadium van de voorgenomen kavelruil contact op met ons, of met uw regionotaris om de kavelruil voor te leggen. Gezamenlijk bekijken we dan (door middel van een pretoets bij ons) of deze voorgenomen kavelruil voldoet aan de voorwaarden voor kavelruil en het voordeel of nut dat deze gaat opleveren om voor bijdrage in aanmerking te komen. De belangrijkste voorwaarde van de kavelruil is dat deze moet voldoen aan de WILG, namelijk dat er minimaal drie partijen dienen te zijn die grond inbrengen en waarvan minimaal twee partijen die grond toebedeeld krijgen.  Daarnaast zal de kavelruil o.a. het nut van landbouwstructuur (grotere huiskavels)  dienen te verbeteren.

Wanneer dit positief lijkt kunt u afhankelijk van de complexiteit van de kavelruil gebruik maken van de diensten van uw regionotaris en eventueel van een door u of door ons voorgestelde adviseur of coördinator. De notaris en adviseur dienen wel een offerte bij ons in te dienen met een werkbeschrijving, uren- en kostenraming. Voor de adviseur gelden de aanbestedingsregels. De regionotaris en adviseur krijgen vervolgens een opdracht van ons om de kavelruil tot stand te brengen en hoe procedureel deze verder af te handelen. Wanneer vervolgens de akte is gepasseerd heeft u de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor werkzaamheden om de toegedeelde percelen passend te maken in uw bedrijfsvoering. Hierbij kunt u o.a. denken aan het maken of aanpassen van een toegangsdam tot het egaliseren en verbeteren van de percelen.

U of een gemachtigde dient de aanvraag voor de inrichtings- c.q. aanpassingswerkzaamheden in door middel van de ‘aanvraagformulieren inrichtingswerkzaamheden’ (zie downloads).

Aanpassen of verbeteren van de ontsluiting wordt  voor volledig vergoed tot aan €3500,-. Wat daarboven komt valt onder de inrichtingswerkzaamheden. Deze worden voor 40% vergoed tot een maximum van € 600,- per toegedeelde hectare. De subsidie voor inrichtingswerkzaamheden en ontsluiting is maximaal € 24.500,- per aanvrager. Voor de exacte voorwaarden en mogelijkheden van uit te voeren werkzaamheden: zie bij de aanvraagformulieren inrichtingswerkzaamheden (zie downloads).

Kavelruil foar Fryslân, waarom?

De provincie vindt een goede landbouwstructuur bijna net zo belangrijk als dat de agrariërs dat zelf vinden. Bovendien voelt zij zich verantwoordelijk voor de woon- en leefkwaliteit in de buitengebieden. Daarom stelt de provincie subsidie voor kavelruil beschikbaar, want dat levert een gezonde(re) landbouwsector op en bovendien is er minder landbouwverkeer op de wegen. Zo neemt de verkeersveiligheid toe. Een kavelruil kan daarnaast nog bijdragen aan een optimale inrichting van weidevogelkerngebieden (kansrijke gebieden voor weidevogels) en natuurgebieden.

Via ‘Kavelruil foar Fryslân’ helpen we graag aan het verbeteren van de verkaveling in de provincie. In de loop der jaren zijn er veel veranderingen geweest in de landbouwpercelen. Doordat een deel van de landbouwbedrijven stopt en andere uitbreiden, vinden in het buitengebied voortdurend grondtransacties plaats. Maar omdat de aangekochte gronden vaak niet op de ideale plaats liggen, is het resultaat niet optimaal voor ondernemers. Kavelruil is een doeltreffend instrument om daar verandering in te brengen.

Het principe van kavelruil is simpel en tegelijkertijd doeltreffend: een groep landbouwers om tafel zitten om gezamenlijk te bekijken of door ruiling (en eventueel herinrichting van gronden) de verkavelingssituatie verbeterd kan worden. Door mee te doen aan een kavelruil kan de verkaveling voor het desbetreffende bedrijf verbeteren, bijvoorbeeld dichter bij de huiskavels.

Wijzigingen in de regeling

De regeling in proceskosten is ondergebracht bij het SNN, Samenwerkingsverband Noord-Nederland, en onder het Europese Platteland Ontwikkeling Programma (POP3). 

Doel is om jaarlijks (in jaren 2018/2019 via POP3) kavelruilplannen uit te voeren, met als doelstelling om de onderstaande hoeveelheid hectares te gaan verkavelen;

  • Landbouwstructuur (1800 ha);
  • EHS realisatie (200 ha);
  • Weidevogellandschap (100 ha).

De provinciale doelen (Landbouw programma Agenda 2014-2020) sluiten hierbij aan.

Aanvraag voor proceskosten indienen

Fryslân is opgedeeld in 4 regio’s. In welke regio u valt kunt u zien op de regiokaart. Per regio is er één notariskantoor actief voor Kavelruilen. Wilt u een kavelruil indienen? Dan kunt u contact opnemen met de provincie Fryslân of met de betreffende notaris van uw regio. Op de kaart staan de gebieden met de betreffende notariskantoren. De aktepassering dient u bij de betreffende notaris te laten verzorgen.

  • Regio NW: Notariskantoor mr. G.S. van der Hem te Jorwert;
  • Regio NO: Mook de Notaris te Surhuisterveen
  • Regio ZW: Notariskantoor mr. A.J. Nicolai te Balk;
  • Regio ZO: Mook de Notaris te Surhuisterveen

Het project is voorts zo opgezet dat de initiatieven die vanuit de landbouwsector worden aangedragen via het project Kavelruil foar Fryslân worden ondersteund en afgehandeld (gefaciliteerd). Deze kavelruilen worden uiteindelijk bij de hierboven benoemde notariskantoren per regio aangedragen en aldaar wordt uiteindelijk de aktepassering verricht. In het geval u gebruik maakt of wil maken van een adviseur kunnen deze kosten door ons vergoed worden mits in een vroeg stadium van de kavelruil hiervoor een aanvraag bij ons gedaan wordt.

De aanvraag voor inrichtingswerkzaamheden kan tot maximaal een jaar na aktepassering ingediend worden. De uitvoering van de werkzaamheden moet minimaal 6 maanden na beschikking starten. Het afronden van de werkzaamheden moet binnen 12 maanden na beschikking plaats vinden. De werkzaamheden die al uitgevoerd zijn worden afgewezen.

Aanvraagformulieren downloaden

Voor het aanvragen van een vergoeding in de kosten heeft u aanvraagformulieren nodig. De formulieren vindt u onderaan deze pagina.  

Vragen of meer informatie?

Heeft u vragen over de aangepaste subsidieregeling, of Kavelruil foar Fryslân? Dan kunt u contact opnemen met provincie Fryslân. Dit doet u via telefoonnummer 058 - 292 59 25, of via provincie@fryslan.frl.

Video: Impressie Kavelruil

Kavelruil Bijma


Bron:YouTube

Kavelruil de Jong en Bouma


Bron:YouTube

Aanvraag voor vergoeding in proceskosten:

Aanvraag subsidieregeling kavelinrichtingswerkzaamheden (2018):

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.