Kavelruil en inrichting (plafond gedeeltelijk bereikt)

En update 27-6-2019 Op dit moment is het plafond van kavelinrichting bereikt. Alleen voor inrichtingsmaatregelen voor weidevogelkerngebieden is nog € 25.000 beschikbaar.

Grondeigenaren en/of gebruiksgerechtigden kunnen een bijdrage aanvragen voor kosten die gemaakt worden voor kavelruil, zoals proces- en procedurekosten en voor kosten voor kavelinrichtingswerkzaamheden. Vanaf 17 juni 2019 tot en met 31 december 2019 kan er subsidie worden aangevraagd. Subsidie aanvragen kan na een succesvolle kavelruil, goedgekeurd door de provincie Fryslân. Bekijk de Kavelinrichting subsidieregeling.

Bij deze subsidie voor kavelinrichtingswerkzaamheden kun je denken aan bijvoorbeeld het maken van een toegangsdam of het aanleggen van een kavelpad, sloten graven en dempen. Er is € 25.000 beschikbaar voor inrichting weidevogels zoals bijvoorbeeld peilverhoging. Voor de kavelinrichtingssubsidie landbouw stelt de provincie Fryslân in 2019 een bedrag van € 110.000,- beschikbaar.

Daarnaast zijn er voorafgaand aan dit inrichtingswerk vergoedingen in de proces- en procedurekosten beschikbaar vanuit Europa, POP3 (Platteland Ontwikkeling Programma). Zulke kosten kunnen bijv. bestaan uit taxaties, een kavelruilcoördinator, advieskosten en/of notaris en kadasterkosten.

Deze aanvragen voor voorbereidingskosten en proceskosten (notaris en kadaster, adviseur) van een voorgenomen kavelruil kunnen vooralsnog tot eind 2021 ingediend worden. De indiening vindt plaats via de betreffende regionotaris. Deze krijgt dan opdracht van de provincie om de betreffende kavelruil uit te voeren.

Uitleg

Indien u plannen heeft voor een kavelruil, neem dan in een vroeg stadium van de voorgenomen kavelruil contact op met ons, of met uw regionotaris om de kavelruil voor te leggen. Gezamenlijk bekijken we dan (door middel van een pretoets bij ons) of deze voorgenomen kavelruil voldoet aan de voorwaarden voor kavelruil en het voordeel of nut dat deze gaat opleveren om voor bijdrage in aanmerking te komen. De belangrijkste voorwaarde van de kavelruil is dat deze moet voldoen aan de WILG, namelijk dat er minimaal drie partijen dienen te zijn die grond inbrengen en waarvan minimaal twee partijen die grond toebedeeld krijgen.  Daarnaast zal de kavelruil o.a. in de landbouwstructuur (grotere huiskavels)  dienen te verbeteren. Wanneer dit positief lijkt kunt u afhankelijk van de complexiteit van de kavelruil gebruik maken van de diensten van uw regionotaris en eventueel van een door u of door ons voorgestelde adviseur of coördinator.

In 2019 geldt  voor de adviseur maximaal 10 uur per deelnemer met een uurtarief van € 90 excl. De regionotaris en adviseur krijgen vervolgens een opdracht van ons om de kavelruil tot stand te brengen en hoe procedureel deze verder af te handelen. Wanneer vervolgens de akte is gepasseerd heeft u de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor werkzaamheden om de toegedeelde percelen passend te maken in uw bedrijfsvoering. Hierbij kunt u o.a. denken aan het maken of aanpassen van een toegangsdam, aanleggen kavelpad en het egaliseren en verbeteren van de percelen.

Op aangegeven tekening is dit de uitzondering is van subsidiering kavelpad op een niet geruild perceel.

U of een gemachtigde dient de aanvraag voor de inrichtings- c.q. aanpassingswerkzaamheden in door middel van de ‘aanvraagformulieren inrichtingswerkzaamheden’ (zie downloads).

Aanpassen of verbeteren van de ontsluiting wordt volledig vergoed tot max. €3500,- per aanvrager. Wat daarboven komt valt onder de inrichtingswerkzaamheden. Deze worden voor 40% vergoed tot een maximum van € 600,- per toegedeelde hectare. De subsidie voor inrichtingswerkzaamheden en ontsluiting is maximaal € 24.500,- per aanvrager. Voor de exacte voorwaarden en mogelijkheden van uit te voeren werkzaamheden: zie bij de aanvraagformulieren inrichtingswerkzaamheden (zie downloads).

Kavelruil foar Fryslân, waarom?

De provincie vindt een goede landbouwstructuur bijna net zo belangrijk als dat de agrariërs dat zelf vinden. Bovendien voelt zij zich verantwoordelijk voor de woon- en leefkwaliteit in de buitengebieden. Daarom stelt de provincie subsidie voor kavelruil beschikbaar, want dat levert een gezonde(re) landbouwsector op en bovendien is er minder landbouwverkeer op de wegen. Zo neemt de verkeersveiligheid toe. Een kavelruil kan daarnaast nog bijdragen aan een optimale inrichting van weidevogelkerngebieden (kansrijke gebieden voor weidevogels) en natuurgebieden.

Via ‘Kavelruil foar Fryslân’ helpen we graag aan het verbeteren van de verkaveling in de provincie. In de loop der jaren zijn er veel veranderingen geweest in de landbouwpercelen. Doordat een deel van de landbouwbedrijven stopt en anderen uitbreiden, vinden in het buitengebied voortdurend grondtransacties plaats. Maar omdat de aangekochte gronden vaak niet op de ideale plaats liggen, is het resultaat niet optimaal voor ondernemers. Kavelruil is een doeltreffend instrument om daar verandering in te brengen.

Het principe van kavelruil is simpel en tegelijkertijd doeltreffend: een groep landbouwers zitten om tafel om gezamenlijk te bekijken of door ruiling (en eventueel herinrichting van gronden) de verkavelingssituatie verbeterd kan worden. Door mee te doen aan een kavelruil kan de verkaveling voor het desbetreffende bedrijf verbeteren, bijvoorbeeld dichter bij de huiskavels.

Wijzigingen in de regeling

De regeling in proceskosten is ondergebracht bij het SNN, Samenwerkingsverband Noord-Nederland, en onder het Europese Platteland Ontwikkeling Programma (POP3). 

Doel is om jaarlijks (in jaren 2018/2019 via POP3) kavelruilplannen uit te voeren, met als doelstelling om de onderstaande hoeveelheid hectares te gaan verkavelen;

  • Landbouwstructuur (1800 ha);
  • EHS realisatie (200 ha);
  • Weidevogellandschap (100 ha).

De provinciale doelen (Landbouw programma Agenda 2014-2020) sluiten hierbij aan.

Aanvraag voor proceskosten indienen

Fryslân is opgedeeld in 4 regio’s. In welke regio u valt kunt u zien op de regiokaart. Per regio is er één notariskantoor actief voor Kavelruilen. Wilt u een kavelruil indienen? Dan kunt u contact opnemen met de provincie Fryslân of met de betreffende notaris van uw regio. Op de kaart staan de gebieden met de betreffende notariskantoren. De aktepassering dient u bij de betreffende notaris te laten verzorgen.

  • Regio NW: Notariskantoor mr. G.S. van der Hem te Jorwert;
  • Regio NO: Mook de Notaris te Surhuisterveen
  • Regio ZW: Notariskantoor mr. A.J. Nicolai te Balk;
  • Regio ZO: Mook de Notaris te Surhuisterveen

Het project is voorts zo opgezet dat de initiatieven die vanuit de landbouwsector worden aangedragen via het project Kavelruil foar Fryslân worden ondersteund en afgehandeld (gefaciliteerd). Deze kavelruilen worden uiteindelijk bij de hierboven benoemde notariskantoren per regio aangedragen en aldaar wordt uiteindelijk de aktepassering verricht. In het geval u gebruik maakt of wil maken van een adviseur kunnen deze kosten door ons vergoed worden mits in een vroeg stadium van de kavelruil hiervoor een aanvraag bij ons gedaan wordt.

De aanvraag voor inrichtingswerkzaamheden kan tot maximaal een jaar na aktepassering ingediend worden. De uitvoering van de werkzaamheden moet minimaal 12 maanden na beschikking starten. Het afronden van de werkzaamheden moet binnen 12 maanden na start uitvoering plaats vinden. De werkzaamheden die al uitgevoerd zijn worden afgewezen.

Aanvraagformulier downloaden

Voor het aanvragen van subsidie voor de inrichting van de kavel, heeft u een aanvraagformulier nodig. Het formulier vindt u onderaan deze pagina.
Let op: U dient het aanvraagformulier van kavelinrichting 2019 te gebruiken en niet een oud aanvraagformulier.

Vragen of meer informatie?

Heeft u vragen over de aangepaste subsidieregeling, of Kavelruil foar Fryslân? Dan kunt u contact opnemen met provincie Fryslân. Dit doet u via telefoonnummer 058 - 292 59 25, of via provincie@fryslan.frl. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met contactpersoon K. Föllings via telefoonnummer 058 - 292 87 52.

Video: Impressie Kavelruil

Kavelruil Bijma


Bron:YouTube

Kavelruil de Jong en Bouma


Bron:YouTube

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.