Jorritsma Boschmafonds

Deze regeling is gesloten. Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Volg je een dagopleiding in het voortgezet onderwijs of in het middelbaar- of hoger beroepsonderwijs? Dan kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de opleidingskosten.

Het Jorritsma-Boschmafonds was opengesteld vanaf 1 oktober 2019 tot en met 30 oktober 2019.

Het doel van het Jorritsma-Boschmafonds is vanuit de geest van de nalatenschap het helpen van armlastige kinderen die onderwijs volgen in Fryslân.

Aanvraagcriteria

Waar moet ik aan voldoen om de subsidie aan te kunnen vragen?

 • De aanvrager of de persoon waarvoor een ouder of voogd aanvraagt, staat ingeschreven voor het onderwijsjaar aansluitend op de aanvraagperiode bij een Nederlandse onderwijsinstelling voor een volledige dagopleiding;
 • de aanvrager, of de persoon waarvoor een ouder of voogd aanvraagt, volgt een opleiding in het voortgezet onderwijs of het middelbaar- of hoger beroepsonderwijs voor het lopende schooljaar. Let op: een universitaire opleiding valt níet onder deze regeling;
 • de aanvrager, of de persoon waarvoor een ouder of voogd aanvraagt, is in de provincie Fryslân woonachtig;
 • het verzamelinkomen van de uitwonende meerderjarige aanvrager,of dat van één of meerdere ouders of voogden indien zij voor een persoon aanvragen of indien zij een meerderjarige aanvrager inwonend hebben, is niet hoger dan de ten tijde van ontvangst van de aanvraag geldende wettelijke bijstandsnorm bijstandsniveau.

Wie het eerst komt, Wie het eerst maalt.

Het subsidieplafond is €15.000,-. Nadat het subsidieplafond is bereikt, kan geen subsidie meer worden verstrekt. Wie het eerst een volledige aanvraag inlevert die aan de voorwaarden voldoet, is ook het eerst aan de beurt bij de verdeling van het subsidiegeld.  

Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie bedraagt €125,- per aanvrager of persoon waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Subsidie aanvragen

U kunt subsidie aanvragen door gebruik te maken van het beschikbare aanvraagformulier. Het is belangrijk het aanvraagformulier volledig in te vullen en de bijlagen toe te voegen. U kunt 1 aanvraagformulier per persoon invullen. U kunt pas een aanvraag indienen vanaf 1 oktober 2019.

U kunt het formulier invullen op de computer. U heeft hiervoor het programma Acrobat Reader DC nodig. Het bestand kan niet in de browser Edge of met Word worden ingevuld. Voor het invullen van het formulier door middel van Acrobat Reader DC volgt u onderstaande stappen:

 • Open het aanvraagformulier in het programma Acrobat Reader DC;
 • Klik op ‘Invullen en ondertekenen’;
 • Vul de antwoorden in;
 • Print het formulier uit;
 • Onderteken het formulier;
 • Stuur het ondertekende formulier op naar de provincie of lever het in bij de balie. Digitaal indienen is níet mogelijk, dus ook niet per email;

U dient de volgende stukken bij dit aanvraagformulier aan te leveren:

 • Een van de Belastingdienst afkomstige inkomensverklaring van 2018 of de meest recente aanslag inkomstenbelasting. Deze kunt u vinden op de site Mijn Belastingdienst, Mijn Gegevens

Let op: indien uw huishouden uit meerdere personen bestaat, dient u uw verzamelinkomen* door te geven.

*Onder verzamelinkomen wordt verstaan:

 • Inwonend bij beide ouders/voogden: het inkomen van ouders of voogden is bepalend;
 • Inwonend bij moeder/voogd: inkomen moeder/ voogd s bepalend;
 • Inwonend bij vader/voogd: inkomen vader/voogd is bepalend;

Zelfstandig wonend: het inkomen van de zelfstandig wonende meerderjarige is bepalend. Studiefinanciering valt niet onder inkomen.

 • Een inschrijfbewijs bij een Nederlandse onderwijsinstelling voor een volledige dagopleiding voor het schooljaar 2019-2020 met de naam van de persoon ten behoeve van wie of door wie aangevraagd wordt.

Over het Jorritsma Boschmafonds

Uit het Jorritsma Boschmafonds, een legaat dat door de provincie Fryslân wordt beheerd, wordt eens in de vier jaar aan jonge mensen met een laag of geen inkomen een bijdrage toegekend bedoeld als tegemoetkoming in de studiekosten.

Meer informatie

Voor vragen over de regeling kun je contact opnemen met de afdeling Subsidies op telefoonnummer 058-292 59 25 of via de mail subsidies@fryslan.frl.

Pagina opties