Internationaal Ondernemen Fryslân 2016-2020

Bent u mkb’er met een exportwens? Dan kunt u tot en met 31 december 2020 subsidie aanvragen.

Belangrijkste voorwaarden

  • De maximale subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum dat per aangevraagde activiteit varieert tussen €5.000 en €10.000.
  • Er kan subsidie worden verstrekt voor de kosten van een haalbaarheidsonderzoek, marktonderzoek, exportplan, kennisvergroting, vertaling, ontwikkelingsprogramma en voor het realiseren van een matchmaking.

Online aanvragen

Deze subsidie kunt u eenvoudig online aanvragen. Voor deze subsidieaanvraag is eHerkenning niveau 2+ nodig.

Subsidie marktontwikkeling

Subsidie online aanvragen

Subsidie marktverkenning

Subsidie online aanvragen

Niet online aanvragen?

Wanneer u de aanvraag op papier wilt doen kunt u dit sturen naar; Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. afdeling Subsidies, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden

Let op: De subsidie wordt geweigerd wanneer er ten aanzien van de subsidiabele kosten van de activiteit verplichtingen zijn aangegaan vóór ontvangst van de aanvraag.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons Klantencontactcentrum via telefoonnummer 058 - 292 59 25 of via de mail met subsidies@fryslan.frl.  

Subsidieregeling Internationaal Ondernemen Fryslân 2016-2020

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.