Internationaal Ondernemen Fryslân 2016-2020

Deze regeling is geopend tot en met 31 december 2020.

Bent u mkb’er met een exportwens? Dan kunt u tot en met 31 december 2020 subsidie aanvragen. Vanaf 15 februari 2019 is het ook mogelijk om subsidie aan te vragen voor het in dienst nemen van een exportmedewerker. Het plafond betreft € 1,8 miljoen.

Belangrijkste voorwaarden

  • De maximale subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum dat per aangevraagde activiteit varieert tussen € 5.000 en € 10.000;
  • Er kan subsidie worden verstrekt voor de kosten van een haalbaarheidsonderzoek, marktonderzoek, exportplan, kennisvergroting, vertaling, ontwikkelingsprogramma en voor het realiseren van een matchmaking;
  • Vanaf 15 februari 2019 kan er tevens subsidie worden aangevraagd voor het in dienst nemen van een exportmedewerker. In paragraaf 2.3 van de regeling kunt u hier meer over lezen. Belangrijk is dat deze nieuwe medewerker nog niet in dienst is op het moment van ontvangst van de aanvraag. Hier valt via detachering of via een uitzendbureau in dienst nemen, ook onder. De werving van de nieuwe medewerker kan pas plaatsvinden na indiening van de aanvraag. Indien u voor dit onderdeel wilt aanvragen, dient u het aanvraagformulier bij “Te downloaden’ te gebruiken.

Online aanvragen

Deze subsidie kunt u eenvoudig online aanvragen. Voor deze subsidieaanvraag is eHerkenning niveau 2+ nodig.

Subsidie marktontwikkeling

Subsidie online aanvragen

Subsidie marktverkenning

Subsidie online aanvragen

Niet online aanvragen?

Wanneer u de aanvraag op papier wilt doen kunt u dit sturen naar; Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. afdeling Subsidies, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden

Let op: De subsidie wordt geweigerd wanneer er ten aanzien van de subsidiabele kosten van de activiteit verplichtingen zijn aangegaan vóór ontvangst van de aanvraag.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons Klantencontactcentrum via telefoonnummer 058 - 292 59 25 of via de mail met subsidies@fryslan.frl.  

Subsidieregeling Internationaal Ondernemen Fryslân 2016-2020

Pagina opties