Iepenloftspullen 2019 (gesloten)

Vanaf 1 maart 2019 tot en met 28 maart 2019 was het weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor openluchtspellen. Het plafond bedraagt € 48.500.

De voorwaarden

Alleen voor openluchtspellen die zullen plaatsvinden in de zomerperiode van 2019 kan in de ronde van maart 2019 een subsidieaanvraag worden ingediend. Belangrijk is dat het openluchtspel uit de lokale gemeenschap tot stand gebracht wordt en dat professionals de spelers begeleiden. De criteria kunt u vinden in paragraaf 3.4 van de Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân. De provincie verstaat onder openluchtspel: Een Friestalige muziektheaterproductie, of een muziektheaterproductie in een Friese streektaal die in de open lucht wordt uitgevoerd in de periode mei tot oktober.

Hoogte van de subsidie

De regeling is bedoeld voor stichtingen en verenigingen die al eens eerder een openluchtspel hebben geproduceerd. De subsidie bedraagt maximaal € 5.000.

Adviescommissie

Als na 28 maart 2019 blijkt dat wij meer geschikte aanvragen hebben gekregen dan dat er budget te verdelen valt, dan schakelen wij de adviescommissie Cultuur in. De commissieleden beoordelen dan het projectplan op artistieke kwaliteit en ze zullen ook kijken naar de oorspronkelijkheid en zeggingskracht van de productie. Het beschikbare bedrag wordt daarna verdeeld in de volgorde van de rangschikking. Indien het te verleden subsidiebedrag voor alle goedgekeurde aanvragen met elkaar lager is dan het subsidieplafond, dan hoeft de commissie niet bij elkaar te komen.

Informatie

Voor vragen over de regeling kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum telefoonnummer 058 – 292 59 25 of via de mail subsidies@fryslan.frl.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.