Herbestemming en sloop 2018

Op dit moment is het niet meer zinvol om een aanvraag in te dienen voor de regeling. Met de nu ontvangen volledige aanvragen wordt het beschikbaar gestelde subsidieplafond naar verwachting al ruimschoots overschreden. Dit heeft ook als gevolg dat een aantal van de nu ontvangen aanvragen geweigerd moeten worden in verband met plafondoverschrijding.

Wij zijn voornemens de subsidieregeling nogmaals open te stellen in 2018 met nieuw (opgehoogd) budget. Indien u voornemens bent een project te realiseren waarbij u gebruik wenst te maken van onze regeling, dan adviseren wij u om nog niet te starten met dit project. Op grond van de regeling mag namelijk niet vóór ontvangst van een aanvraag nog gestart zijn met het project. Hieromtrent kunt u de informatie op deze pagina in de gaten blijven houden.

Subsidieregeling

Er is twee miljoen euro beschikbaar voor het herbestemmen of slopen van bestaande panden naar andere functies. Met het stimuleren van herbestemming of slopen van verpauperde en/of  leegstaande gebouwen, wil provincie Fryslân  een bijdrage leveren aan het verbeteren en versterken van de woon- en leefomgeving in dorpen en steden van Fryslân. Iedereen kan een aanvraag indienen voor herbestemming of sloop van een pand, met uitzondering van woningcorporaties. Een subsidie kan worden aangevraagd in de periode van 5 februari 2018 tot en met 28 december 2018.

Wilt u een bestaand pand in stedelijk of dorpsgebied herbestemmen of slopen,  dan kunt u wellicht gebruik maken van de subsidieregeling herbestemming en sloop Fryslân 2018. De regeling heeft 3 afzonderlijke paragrafen die verschillende activiteiten omschrijven met een bij elke paragraaf behorend aanvraagformulier. Wij raden u aan om goed door te lezen onder welke paragraaf uw project/activiteit valt. U kunt per pand slechts eenmalig een subsidie aanvragen op grond van deze regeling.

Hoogte van de subsidie

Paragraaf 2.1 betreft het herbestemmen van een pand naar de gebruiksfunctie wonen. Per nieuw te realiseren woning kunt u een subsidie ontvangen van € 7.500 tot een maximum van € 50.000 per project.

Paragraaf 2.2 betreft het slopen van een of meer bestaande woningen. Per te slopen woning kunt u een subsidie ontvangen van € 7.500 tot een maximum van € 50.000 per project.

Paragraaf 2.3 bevat 3 mogelijkheden:

  1. het slopen een pand met een functie anders dan wonen. Hiervoor kunt u een subsidie ontvangen van € 25,-- per m2 bruto vloeroppervlak (BVO) tot een maximum van € 50.000 per project.
  2. het herbestemmen van een pand naar een of meer nieuwe gebruiksfuncties anders dan wonen. Voor dit nieuwe gebruik kunt u  € 25,-- per m2 bruto vloeroppervlak (BVO) tot een maximum van € 50.000 per project.
  3. het herbestemmen van een pand naar meerdere nieuwe gebruiksfuncties waarbij ook een of meerdere woningen zullen worden gerealiseerd. In dit geval ontvangt u voor een nieuwe gebruiksfunctie – niet wonen € 25,-- per m2 bruto vloeroppervlak (BVO) en voor elke woning die hier nog bij komt € 7.500,-- tot een maximum van € 50.000 per project.

Subsidie aanvragen

U kunt subsidie aanvragen vanaf 5 februari 2018 tot en met 28 december 2018. Eerder ingediende aanvragen zullen worden geweigerd. De aanvraagformulieren zijn nu beschikbaar, maar indienen kan pas vanaf 5 februari 2018 bij de balie of per post.

Let op: De aanvraagformulieren van paragraaf 2.1 en 2.3 van de subsidieregeling zijn aangepast. Deze bevatten een onjuiste vraag onder de toetsingscriteria. Hierin werd gevraagd of uw activiteit plaats vond in een monument. Wanneer u ‘Nee’ aan vinkte, leek het alsof u niet in aanmerking zou komen voor subsidie. Dit is niet correct. U kunt zowel subsidie voor een monument als niet-monument aanvragen. Deze vraag is nu anders gesitueerd op de vernieuwde aanvraagformulieren.

Heeft u de eerste aanvraagformulier(en) al ingevuld? Dit is geen probleem, u kunt deze gewoon gebruiken.

Voor vragen over de regeling kunt u contact opnemen met afdeling Financieringen en Subsidies op 058 - 292 53 35. Het e-mailadres is subsidies@fryslan.frl.

Let op

De subsidie wordt geweigerd indien vóór ontvangst van de aanvraag reeds gestart is met de feitelijke bouw- en/of sloopwerkzaamheden ter verwezenlijking van de subsidiabele activiteit.

De subsidie wordt verdeeld volgens het principe ‘’wie het eerst komt, wie het eerst maalt’’. De volledigheid van de aanvraag is daarbij bepalend voor de datum van binnenkomst.

Kijk op de website of uw project binnen het verplichte stedelijk gebied valt.

Klik op Een plan bekijken, Algemene regels overheden, typ het betreffende adres in en klik op Zoeken. Kies vervolgens rechts voor de onderste optie ‘Verordening Romte Fryslân’ (onderaan). Het stedelijk gebied betreft de rode vlakken op de kaart.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.