Herbestemming en sloop 2018 (gesloten)

Met de subsidieregeling Herbestemming en sloop Fryslân 2018 wil de provincie Fryslân het herbestemmen of slopen van verpauperde en/of leegstaande gebouwen stimuleren.

Hiermee wil de provincie Fryslân een bijdrage leveren aan het verbeteren en versterken van de woon- en leefomgeving in dorpen en steden van Fryslân. Iedereen kan een aanvraag indienen voor herbestemming of sloop van een pand, met uitzondering van woningcorporaties.

De Subsidieregeling Herbestemming en sloop Fryslân 2018 tweede tranche (hierna: de regeling tweede tranche) wordt opengesteld van 17 september 2018 tot en met 28 december 2018. De aanvragen die vanaf 17 september 2018 tot en met 28 december 2018 door ons worden ontvangen, zullen in behandeling worden genomen. De aanvragen die voor of na deze data worden ontvangen, zullen worden geweigerd. Het subsidieplafond van de regeling tweede tranche is € 1.148.701,-.

Deze regeling volgt de Subsidieregeling Herbestemming en sloop Fryslân 2018 (hierna: eerste tranche) op, waarvoor geen subsidiebudget meer beschikbaar is.

Komt uw project in aanmerking voor subsidie?

De regeling tweede tranche is op bepaalde onderdelen veranderd ten opzichte van de regeling eerste tranche. Leest u daarom deze pagina goed door om te controleren of uw project voor subsidie in aanmerking komt op grond van de regeling tweede tranche.

U kunt subsidie aanvragen voor de volgende projecten:

Paragraaf 2.1:           

 • Het realiseren van nieuwe woningen in een bestaand pand dat nog niet de gebruiksfunctie wonen heeft.

Paragraaf 2.2:           

 • Het slopen van een of meer bestaande woningen.

Paragraaf 2.3:           

 • a. Het slopen van een bestaand pand met een andere gebruiksfunctie dan wonen.
 • b. Het realiseren van een of meer nieuwe gebruiksfuncties in een bestaand pand met een andere gebruiksfunctie dan wonen.
 • c. Het realiseren van meerdere nieuwe gebruiksfuncties in een bestaand pand, waarvan tenminste één nieuwe gebruiksfunctie wonen is, waarbij tevens een of meer nieuwe woningen worden gerealiseerd in het pand.

In de regeling tweede tranche staan een aantal voorwaarden waar u aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie. Wij raden u aan om de regeling tweede tranche goed door te lezen zodra deze gepubliceerd is, om te bepalen of uw project in aanmerking komt voor subsidie en om eventuele teleurstellingen te voorkomen. Hieronder volgt een opsomming van een aantal van de belangrijkste toetsingscriteria, oftewel voorwaarden, waar uw project aan moet voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen (voor een volledig overzicht dient u echter t.z.t. de tekst van de regeling tweede tranche te raadplegen):

 1. Het pand heeft op het moment van de aanvraag nog geen gebruiksfunctie wonen, wat wil zeggen dat er nog geen woning in (een gedeelte van) het pand aanwezig is noch dat (een gedeelte van het pand) reeds als woning kan worden gebruikt;
 2. Het pand bevindt zich binnen de begrenzing het bestaand stedelijk gebied zoals vastgelegd in de Verordening Romte Fryslân 2014;*
 3. Alle op het moment van ontvangst van de aanvraag aanwezig  gebruiksfuncties in het pand hebben na de realisatie van het project een nieuwe gebruiksfunctie. Dat wil zeggen dat het gehele pand herbestemd moeten worden, dus niet enkel een bepaalde gedeelte van een pand; (nieuw)
 4. De aanvrager van de subsidie is eigenaar van het pand; (nieuw)
 5. De aanvrager (en dus eigenaar) voert het project zelf uit of laat dit uitvoeren door een of meer externe deskundigen (denk aan een bouwbedrijf).

* Kijk op de website of uw project binnen het verplichte stedelijk gebied valt.

Klik op Een plan bekijken, Algemene regels overheden, typ het betreffende adres in en klik op Zoeken. Kies vervolgens rechts voor de onderste optie ‘Verordening Romte Fryslân’ (onderaan). Het stedelijk gebied betreft de rode vlakken op de kaart.

Hoogte van de subsidie

Paragraaf 2.1:           

 • Per nieuw te realiseren woning kunt u een subsidie ontvangen van € 7.500,-.

Paragraaf 2.2:           

 • Per te slopen woning kunt u een subsidie ontvangen van € 7.500.

Paragraaf 2.3:            

 • a. U kunt een subsidie ontvangen van € 25 per m2 bruto vloeroppervlak (BVO).
 • b. U kunt een subsidie ontvangen van € 25 per m2 bruto vloeroppervlak (BVO).
 • c. U kunt voor een nieuwe gebruiksfunctie – niet wonen € 25 per m2 bruto vloeroppervlak (BVO) en voor elke woning die hier nog bij komt € 7.500,- ontvangen.

Per pand kunt u op grond van de regeling tweede tranche eenmalig een subsidie ontvangen tot een maximum van € 50.000.

Let op!

De subsidie wordt geweigerd indien vóór ontvangst van de aanvraag reeds gestart is met de feitelijke bouw- en/of sloopwerkzaamheden ter verwezenlijking van de subsidiabele activiteit. Hieronder een aantal niet-limitatieve voorbeelden van situaties waarin in elk geval geoordeeld wordt dat er gestart is met feitelijke werkzaamheden ter verwezenlijking van de subsidiabele activiteit:

 • wanneer er vóór ontvangst van de aanvraag reeds begonnen is met het strippen van het pand (lees: het uit een pand slopen en/of verwijderen van vloerbedekkingen, ondervloeren, tegelvloeren, een badkamer, een keuken, plafonds, een muur, etc.);
 • wanneer er vóór ontvangst van de aanvraag gestart is met het verleggen van kabels en/of leidingen in het pand.

De subsidie wordt verdeeld volgens het principe ‘’wie het eerst komt, wie het eerst maalt’’. De volledigheid van de aanvraag is daarbij bepalend voor de datum van binnenkomst.

Let er op dat u deze ‘nieuwe’ aanvraagformulieren gebruikt bij het indienen van een aanvraag en niet de oude aanvraagformulieren voor de regeling eerste tranche.

Meer informatie

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de afdeling Subsidies. Het telefoonnummer is 058 - 292 59 25 en het mailadres is subsidies@fryslan.frl.   

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.