Fries taalgebruik

Vanaf 22 februari 2021 tot en met 30 september 2021 is de regeling Fries taalgebruik geopend. De regeling Fries taalgebruik is bedoeld om de zichtbaarheid en het horen van de Friese taal in het openbare leven en de publieke ruimte in Fryslân te vergroten. Het subsidieplafond is € 25.000,-.

Subsidiabele activiteiten

Er kan subsidie worden gevraagd voor:

  • activiteiten die de zichtbaarheid en het horen van de Friese taal structureel en voor langere tijd in de Friese gemeenschap aantoonbaar vergroten en daarmee de positie van die taal verstevigen;
  • het ontwikkelen van oorspronkelijk Friestalige communicatiemiddelen, bedoeld voor het publiek;
  • het vertalen van bestaande communicatiemiddelen gericht op het publiek, naar de Friese taal

Wie komt in aanmerking voor een subsidie?

Subsidie wordt verstrekt aan een onderneming, stichting, instelling of een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid die gevestigd is in Fryslân of Fryslân als werkgebied heeft.

Subsidiehoogte

De subsidie bedraagt maximaal 80% van de subsidiabele kosten met een minimum van €250,- en een maximum van €3.000,-. De subsidie voor vertaalactiviteiten bedraagt €0,20 per woord met een minimum van €100,- en een maximum van €1.000,-. Het gaat hier niet om het vertalen van literatuur, daar is een aparte regeling voor.

De voorwaarden van de regeling

De aanvraagcriteria zijn te vinden in paragraaf 2.5 van de Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân. Lees de regeling om te bekijken of u aan de voorwaarden kunt voldoen.

Meer informatie

Heeft u vragen neem dan contact op met de provincie Fryslân via het nummer 058 - 292 59 25 of via de mail provincie@fryslan.frl.

Pagina opties