Boekjaarsubsidie

In de Algemene Subsidieverordening provincie Fryslân (ASV) is bepaald dat de provincie op aanvraag een boekjaarsubsidie kan verstrekken. De basis voor het aanvragen van deze subsidie ligt in de begroting van de provincie Fryslân. Een subsidie aanvragen is alleen mogelijk als u(w) organisatie wordt genoemd op de subsidiestaat in de provinciale begroting. We verstrekken boekjaarsubsidies per kalenderjaar voor maximaal vier aaneengesloten jaren. Provinciale Staten (PS) stellen elk jaar in november de begroting met een subsidiestaat vast. Uw organisatie moet in deze subsidiestaat opgenomen zijn met naam en met het subsidieplafond (maximale beschikbare bedrag).

Voorwaarden

De voorwaarden voor de subsidieverlening kunt u vinden in de ASV.

Subsidie aanvragen

Staat uw organisatie met naam en het maximale beschikbare budget in de programmabegroting en u heeft een uitnodiging ontvangen en u wilt subsidie aanvragen? Maak dan gebruik van het aanvraagformulier boekjaarsubsidie.

In de uitnodiging staat het kenmerk dat u nodig heeft om het digitale formulier (e-formulier) in te vullen. Voor het invullen van het e-formulier boekjaarsubsidies heeft u eHerkenning nodig.

Neem contact op met ons Klantcontactcentrum (KCC) als u geen gebruik kunt maken van eHerkenning. Dit kan via provincie@fryslan.frl of via 058 - 292 59 25.

Vraag subsidie aan

Behandeling aanvraag

De wettelijke behandeltermijn van een subsidieaanvraag is 17 weken. Voor aanvragen die voor 1 september zijn ontvangen nemen wij voor 1 januari van het volgend jaar een besluit.

Wijzigingen

Wijzigingen ten opzicht van uw aanvraag moet u altijd doorgeven. Dit geldt voor verandering van activiteiten, looptijden en kostenverdeling. Deze wijzigingen moet u zo snel als mogelijk melden, maar in elk geval 2 weken nadat dit bij u bekend is.

Pagina opties