Van 5 januari 2021 9.00 uur tot en met 15 november 2022 17.00 uur kan een subsidieaanvraag worden ingediend voor de het Regionaal Programma KRW Landbouw Fryslân.

Het Openstellingsbesluit Subsidieregeling Regionaal programma KRW Landbouw Fryslân 2021/nr. 02 erfafspoeling akkerbouw. Subsidie kan worden verstrekt voor erfemissie maatregelen in de akkerbouw/bollenteelt. Met name gericht op de realisatie van was-en spoelplaatsen. De betreffende maatregelen zijn in bijlage 1 in het bovengenoemde openstellingsbesluit beschreven.

Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor subsidiabele activiteiten zoals bedoeld in artikel 3.2.1, eerste lid van de Subsidieregeling bedraagt € 587.000,- Per ondernemer is maximaal € 14.000 subsidie beschikbaar en in samenwerkingen is maximaal € 20.000 subsidie beschikbaar.

Achtergrondinformatie

Het project bied akkerbouwers de kans om de uitdaging aan te gaan naar een toekomstbestendig erf.

Het aanvragen van de subsidie

Bent u akkerbouwer in Fryslân? En wilt u met het voorkomen van erfafspoeling aan de slag? Dan kunt u gebruik maken van de mogelijkheden die het project Schoon Erf, Schoon Water u biedt. Op de website van het project vindt u meer informatie en het digitale aanvraagformulier.

Vragen?

Bij vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van schoonerfschoonwater: 088 - 888 66 55 of email info@schoonerfschoonwater.nl of met het Klant Contact Centrum van de provincie via 058 - 292 59 25. Zij helpen u graag verder.