Let op! Het subsidieplafond van € 230.000,- is inmiddels ruimschoots overvraagd en zal worden overschreden bij het toekennen van de reeds ontvangen (volledige) aanvragen. Een aanvraag indienen voor deze regeling is daarom niet meer mogelijk.

Op 7 december hebben Gedeputeerde Staten opnieuw € 230.000 opengesteld voor de Subsidieregeling Nieuwe Economie Challenge Fryslân 2021. Doel van de subsidie is het stimuleren van de uitvoering van innovatieve projecten die een bijdrage leveren aan de brede welvaart van Fryslân. 

Informatie over de subsidieregeling

Subsidie kan worden verstrekt voor het in projectvorm doorontwikkelen van een innovatief idee tot een innovatief product, innovatief procedé of een innovatieve dienst, die een bijdrage levert aan één of meerdere van de transities in Fryslân: ‘lineair naar circulair’, van ‘fossiele brandstof naar hernieuwbare energie’ en van ‘zorg naar preventieve gezondheid’

De Subsidieregeling nieuwe economie challenge Fryslân 2021 is één van de instrumenten die de provincie Fryslân aanbiedt vanuit het tweede corona herstelpakket ‘no en moarn’.

Besluit van Gedeputeerde Staten van de tweede openstelling voor de subsidie nieuwe economie challenge Fryslân 2021

Subsidiebedrag

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten, tot een maximumbedrag van € 10.000 exclusief BTW per aanvraag.

Verplichtingen:

  • De gesubsidieerde activiteiten binnen een jaar na verzenddatum van het besluit tot subsidieverstrekking te realiseren;
  • De gesubsidieerde activiteiten uit te voeren zoals omschreven in zijn aanvraag en in de beschikking tot subsidieverstrekking; en
  • Op verzoek van Gedeputeerde Staten inhoudelijk medewerking te verlenen aan een door of vanwege hen te organiseren bijeenkomst waarin de gesubsidieerde projecten worden gepresenteerd aan andere subsidieontvangers en derden;
  • Desgevraagd, na het verstrijken van de einddatum van de gesubsidieerde activiteit of na het realiseren van de gesubsidieerde activiteit, aan te tonen dat de activiteit conform de aanvraag heeft plaatsgevonden en dat aan de subsidievaststelling verbonden verplichtingen is voldaan.

Subsidiabele kosten:

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie, komen uitsluitend de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

  • Kosten voor de inzet van eigen uren, gewaardeerd tot een maximum van € 40 per uur, tot een maximum van 50% van de totale subsidiabele kosten. De aangevraagde subsidie kan dus niet alleen uit kosten voor de inzet van eigen uren bestaan; er moet naast de inzet van eigen uren voor ten minste 50% aan andere kosten zijn;
  • Advieskosten van derden;
  • Materiaal- en investeringskosten.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons Klantencontactcentrum via telefoonnummer 058 - 292 59 25 of via de mail met subsidies@fryslan.frl