Van 3 december 2020 tot en met 7 december 2020 kan door de Friese agrarische collectieven subsidie worden aangevraagd voor Natuur- en Landschapsbeheer.

De collectieven dienen een subsidieaanvraag in bij de provincie met al het natuur- en landschapsbeheer van de boeren in het gebied. Dit beheer levert een bijdrage aan de provinciale natuurdoelstellingen.

Jaarlijks kan de subsidieverlening onder de ANLb regeling worden gewijzigd en hiervoor heeft Gedeputeerde Staten van Fryslân op 1 december 2020 het openstellingsbesluit voor uitbreiding aanvragen voor agrarisch natuur - en landschapsbeheer 2021-2022 vastgesteld. De openstelling is bedoeld voor het beheer binnen de leefgebieden Open Akkerland, Open Grasland en Natte Dooradering.

In het Openstellingsbesluit staan de subsidieplafonds voor de leefgebieden per deelgebied. Per leefgebied zijn maximale bedragen vastgesteld waarvoor de collectieven de aanvraag in kunnen dienen.

Waar kun je de subsidie aanvragen?

Subsidie kan door de agrarische collectieven aangevraagd worden bij de provincie Fryslân, afdeling F&S (subsidiezaken), postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden.

Meer informatie?

Het Openstellingsbesluit SRNL Fryslân 2021 voor uitbreiding agrarisch natuurbeheer, de kaart met deelgebieden, de tarievenlijst en het aanvraagformulier met toelichting zijn onderaan deze pagina te downloaden.

Vragen?

Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de provincie via 058 - 292 59 25. Zij helpen u graag verder.