De Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) richt zich op de ontwikkeling en realisatie van natuur. Het gaat om de permanente omvorming van landbouwgrond naar natuur en het inrichten naar natuurgebied.

In het openstellingsbesluit SKNL 2021 (link naar openstellingsbesluit, zie downloads) zijn de percelen genoemd waarvoor een subsidie aangevraagd kan worden. Heeft u zeggenschap over één of meerdere van deze percelen, en wilt u landbouwgrond omvormen naar natuur, dan kunt u subsidie aanvragen vanaf 22 mei 2021 tot en met 22 november 2021.

Informatie over de subsidieregeling

Deze regeling is bedoeld voor het omzetten van landbouwgrond naar natuur en het verder ontwikkelen en verhogen van de natuurkwaliteit. De subsidie is in twee delen opgesplitst:

Subsidie functieverandering

U wilt landbouwgrond blijvend omzetten in bos- of natuurterrein. De economische waarde van de grond daalt daardoor, hiervoor wordt u gecompenseerd. Deze waardedaling wordt bepaald middels de getaxeerde landbouwkundige waarde.

Investeringssubsidie natuur en landschap

U bent eigenaar/erfpachter van landbouwgrond of een natuurterrein en u wilt deze geschikt maken voor natuur of u wilt bestaande natuur een kwaliteitsimpuls geven. U kunt voor inrichtingsmaatregelen die u hiervoor moet nemen een investeringssubsidie krijgen.

In het eerste Openstellingbesluit SKNL 2021 zijn alleen plafonds vastgesteld voor de subsidie functieverandering. Het is niet mogelijk om subsidie aan te vragen voor de investeringssubsidie natuur en landschap.

Hoogte van de subsidie

Gedeputeerde Staten hebben voor de eerste SKNL openstelling 2021 € 5.300.000  beschikbaar gesteld. De subsidie voor functieverandering bedraagt maximaal 85% van de waarde van de landbouwgrond.

Aanvraagformulieren

Voor het aanvragen van een subsidie dient u gebruik te maken van het aanvraagformulier. Denkt u erom dat u ook de bijlagen (kadastrale gegevens en opgave subsidies) meestuurt. Deze documenten kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Overige informatie

Voor meer informatie kunt u de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Fryslân raadplegen.

Of u kunt contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de provincie Fryslân via 058 292 5925. Zij verwijzen u door naar de juiste persoon.