Het openstellingsbesluit van de Subsidieregeling Friese Retailaanpak, zoals gepubliceerd in het Provinciaal Blad van 8 december 2021Nr. 11855, is gewijzigd met de verlenging van de aanvraagperiode van 17 december 2021 tot en met 30 september 2022.

Let op: Met bovenstaande wijziging is het nu mogelijk gemaakt om per winkelgebied twee keer in het kader van deze regeling aan te vragen. Per winkelgebied subsidieert de provincie Fryslân tot de helft van de totaalkosten met een maximum van € 24.999,00. Wel wordt een volledige aanvraag geweigerd indien er ter zake van de subsidiabele kosten een verplichting is aangegaan vóór ontvangst van de aanvraag.

De Provincie Fryslân heeft de Subsidieregeling Friese Retailaanpak vastgesteld. Met deze regeling wordt beoogd om de winkelgebieden in Fryslân meer toekomstbestendig te maken en tevens meer aantrekkelijk voor bezoekers. De provincie heeft hiervoor een bedrag van € 950.000 beschikbaar gesteld.

Waarvoor en hoeveel subsidie kan ik aanvragen?

In het kader van de regeling kan subsidie worden aangevraagd voor activiteiten in één van de 71 geselecteerde Friese winkelgebieden. Een overzicht van deze winkelgebieden is opgenomen in de bijlage bij de subsidieregeling

In deze winkelgebieden kan subsidie worden verstrekt voor activiteiten die betrekking hebben op:

 1. Verbetering van de inrichting van de openbare ruimte;
 2. Presentatie, promotie of profilering van het winkelgebied;  
 3. Het vormgeven of verbeteren van samenwerking tussen ondernemingen die fysiek gevestigd zijn in het winkelgebied;
 4. Bevordering van deskundigheid bij fysiek in het winkelgebied gevestigde ondernemingen en werknemers op het gebied van ondernemerschap, innovatie, strategie en bedrijfsvoering, via deelname aan een door een externe deskundige aangeboden opleidings-, begeleidings- of adviestraject.

Wie kan een subsidie aanvragen?

Subsidie kan namens één van de 71 geselecteerde Friese winkelgebieden worden aangevraagd door: 

 1. een onderneming;
 2. een in een rechtspersoon georganiseerde belangen- of brancheorganisatie van ondernemingen;
 3. een gemeente;
 4. (een penvoerder namens) een samenwerkingsverband van onder 1,2 of 3 genoemde partijen binnen een winkelgebied. 

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

Voor het doen van een aanvraag dient u gebruik te maken van het aanvraagformulier dat u onderaan deze pagina vindt. Aanvragen kunnen via de post of bij de balie van het provinciehuis worden ingediend. Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren met bijbehorende bijlagen nemen wij in behandeling.

De bijlagen die u moet meesturen met uw aanvraag zijn:

 • een projectplan;
 • een uittreksel van de Kamer van Koophandel;
 • een ingevulde de-minimisverklaring (indien van toepassing, zie hieronder bij te downloaden documenten);
 • een machtiging (indien van toepassing);
 • een kopie van de statuten (indien van toepassing);
 • een Samenwerkingsovereenkomst Samenwerking Friese Retailaanpak (indien van toepassing, zie hieronder bij te downloaden documenten).

In welke periode kan ik een aanvraag indienen?

Aanvragen voor subsidie kunnen worden ingediend vanaf 8 november 2019. Deze subsidieregeling is beschikbaar tot het subsidieplafond is bereikt, dan wel tot uiterlijk 30 september 2022.

Aan welke voorwaarden moet de aanvraag zoal voldoen?

De voorwaarden waaraan een subsidieaanvraag moet voldoen staan vermeld in de subsidieregeling. Een belangrijke voorwaarde is onder meer dat de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd een bijdrage levert aan de doelstellingen van de Friese Retailaanpak 2018-2020 en aansluit bij de SWOT-analyse van het betreffende winkelgebied. Nadere informatie over de Friese Retailaanpak en de SWOT-analyse die recentelijk is uitgevoerd onder de 71 winkelgebieden.

Meer informatie

Voor vragen over de subsidieregeling of het indienen van een aanvraag kunt u contact opnemen met de afdeling Subsidies, via telefoonnummer: 058 - 292 53 35, of via e-mail: provincie@fryslan.frl.