Ondernemingen die bedrijfsmatig agrarische activiteiten verrichten en zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel kunnen subsidie aanvragen vanaf 3 mei 2022 tot en met 10 juni 2022. Het subsidieplafond bedraagt 50.000 euro.

Informatie over de subsidieregeling

Er is subsidie beschikbaar voor de bescherming van nesten en kuikens van weidevogels. De subsidie is aan te vragen voor percelen waar veel weidevogelnesten zijn. Het gaat om minimaal vijf nesten van de grutto. Zijn er naast de gruttonesten ook nesten van de tureluur, wulp, veldleeuwerik, graspieper, kluut, watersnip en kemphaan, dan kan daar ook subsidie voor aangevraagd worden.

Per nest krijgt een grondeigenaar zestig euro om beschermende maatregelen te treffen. Zo moet er rondom een nest vijftig vierkante meter land onbewerkt blijven – dus niet maaien of ander agrarisch werk – zo lang de kuikens nog aanwezig zijn. Ook moet daaraan grenzend een strook van zevenhonderdvijftig vierkante meter hoog gras blijven staan tijdens die periode. In totaal dus achthonderd vierkante meter. In geval van pacht kan de subsidie alleen maar worden aangevraagd door degene die gerechtigd is tot het gebruik van het perceel of de percelen.

Een van de verplichte bijlagen is een door de nazorger ondertekend waarnemingsformulier. De nesten moeten zijn waargenomen door een nazorger die is aangesloten bij de Bond Friese VogelWachten. Ook moet er in ieder geval een topografische kaart met kadastrale gegevens van 

het perceel met locatie van de nesten aangeleverd worden. Bij het invullen van het aanvraagformulier kan contact worden opgenomen met de agrarische collectieven.

In de regeling zijn verplichtingen opgenomen die gaan over o.a. maaiwerkzaamheden.

Subsidiebedrag

De hoogte van de subsidie is zestig euro per weidevogelnest. De aanvraag moet in ieder geval gericht zijn op minimaal vijf gruttonesten, waarna andere weidevogelnesten ook mee kunnen in de aanvraag.

Waar?

U kunt subsidie aanvragen door gebruik te maken van het aanvraagformulier. Het is belangrijk het aanvraagformulier volledig in te vullen en alle benodigde bijlagen toe te voegen. Doet u dit niet, dan loopt u mogelijk subsidie mis. U kunt het formulier invullen op de computer. U heeft hiervoor het programma Acrobat Reader DC nodig. Het bestand kan niet in de browser Edge of met Word worden ingevuld. Voor het invullen van het formulier door middel van Acrobat Reader DC volgt u onderstaande stappen:

  1. Open het aanvraagformulier in het programma Acrobat Reader DC
  2. Klik op ‘Invullen en ondertekenen’
  3. Vul de antwoorden in
  4. Print het formulier uit
  5. Onderteken het formulier
  6. Zorg ervoor dat alle gevraagde bijlagen ook uitgeprint worden
  7. Stuur het ondertekende formulier met de bijlagen per post op naar de provincie of lever het in bij de balie van het provinciehuis.

De agrarische collectieven kunnen u helpen bij het invullen van het aanvraagformulier.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons Klantencontactcentrum via telefoonnummer 058 - 292 59 25 of via de mail met provincie@fryslan.frl.