Inhoud van de functie
Ynhâld fan de funksje

Als eigenaar van de provinciale wegen, een groot vaarwegennetwerk en als concessieverlener voor het regionale OV heeft de provincie een belangrijke rol als het gaat om mobiliteit.  

Op dit beleidsterrein zijn veel ontwikkelingen gaande. De opkomst van het autonoom vervoer, de verduurzaming van mobiliteit, de ontwikkeling van het OV en aandacht voor verkeersveiligheid zorgen voor veel dynamiek. Daarnaast dient het reguliere beleid op een goede manier vertaald en gevoed te worden. 

In toenemende mate werken wij samen met andere partijen in gebiedsgerichte projecten. Deze projecten zijn beleidsveld overstijgend en hebben een integraal karakter. Mobiliteit is hierin vrijwel altijd een onderwerp van betekenis.

Mobiliteit heeft veel raakvlakken met andere beleidsterreinen zoals Krimp, Zorg en Welzijn en de Energietransitie. De vele ontwikkelingen maken het noodzakelijk dat de provincie mede vanuit mobiliteit participeert in de landelijke en regionale besluitvormingsprocessen, rondom de Mobiliteitsprogramma’s, Omgevingsvisie en Regionale Energiestrategieën. 

 Wat en hoe 

Je zorgt er samen met de andere strategisch en senior beleidsadviseurs voor dat het totale beleidsveld Mobiliteit wordt bestreken. Het gaat dan onder andere om de onderwerpen vaarwegen en scheepvaart, openbaar vervoer, verkeersveiligheid en infrastructuur.

Je bent in staat de integraliteit van projecten te herkennen en mobiliteit hierin de plek te geven die nodig en gevraagd is.

Als strategisch adviseur heb je een sleutelrol in de vertaling van de landelijke en regionale ontwikkelingen en het brengen van samenhang in de beleidsvelden, binnen het portfolio Bestemming Fryslân. Je bevordert ook hier een integrale werkwijze, positioneert Fryslân in nationaal en internationaal verband en bewaakt deze positie. 

Wij zijn op zoek naar inhoudelijk goed geoutilleerde mensen die de rol van strategisch adviseur invulling kunnen geven. Deze mensen hebben een rol in het totale werkveld van mobiliteit en daarnaast een eigen taakveld waar extra aandacht aan wordt besteed;  

Iemand die vooral het nautische aspect voor haar of zijn rekening kan nemen. Het zwaartepunt van de functie ligt bij vaarwegen en scheepvaart, je zorgt ervoor dat onderwerpen integraal met de andere ontwikkelingen binnen mobiliteit worden opgepakt en in samenhang met andere relevante opgaven, zoals Provinciale Waterstaat.  

Iemand met de focus op vervoer over de weg. Dit omvat het gemotoriseerde verkeer, de transportsector, maar zeker ook het fietsverkeer. 

We zoeken kandidaten die over het vermogen beschikt om snel een relevant netwerk binnen en buiten de provincie Fryslân op te bouwen.

Voor alle strategisch adviseurs geldt dat zij een stuk inhoudelijke, functionele aansturing voor hun rekening nemen. Zij werken nauw samen met elkaar, met de opgavemanagers en met de opgaveregisseur en met de collega’s van andere beleidsvelden binnen de provincie.  

Wanneer je in deze rol aan het werk gaat, heb je een spilfunctie in de strategische positionering van het werkveld. Daarom zoeken wij de volgende kwaliteiten: 

Wat vragen wij
Wat freegje wy

Je hebt strategisch inzicht en kan dit vertalen naar management- en/of bestuurlijke adviezen. 

De vaardigheden en ervaring om strategie en visies te vertalen naar haalbare doelen en resultaten. Je kan dus schakelen op verschillende niveaus; van strategisch, tactisch naar operationeel en vice versa. 

Je bent goed in het aan elkaar verbinden van mensen en belangen. Vanzelfsprekend ben je (dus) communicatief sterk en goed in het opbouwen en onderhouden van een netwerk. Daarbij ben een samenwerker in hart en nieren.

In je werk houd je het overzicht en werk je integraal. Jouw kwaliteiten om het werk te coördineren en een team aan te sturen hebben zich in het verleden bewezen.

Je bent in staat om op verschillende niveaus te opereren, van bestuurlijk tot aan de keukentafel.

Je hebt een zeer goede antenne voor het politiek-bestuurlijke speelveld en vertaalt dit in effectieve en verbindende communicatie naar en met het bestuur, zowel mondeling als schriftelijk.

Je kan zeer goed bestuurlijke stukken schrijven, wat betekent dat je compact en inhoudelijk sterk formuleert en de bestuurder uitstekend informeert, zodat deze in staat wordt gesteld tot adequate besluitvorming over te gaan. 

 Je hebt passend onderwijs genoten, bij voorkeur op een relevante opleiding waarin mobiliteit ruime aandacht heeft gehad. Een werk- en denkniveau op HBO+ of WO-niveau is gewenst. Je hebt voldoende werkervaring om deze rol goed invulling te kunnen geven, waarvan minimaal 5 jaar relevante werkervaring. Daarbij ben je op de hoogte van actuele ontwikkelingen en transities die plaatsvinden binnen het werkveld.  

Wat bieden wij
Wat biede wy

Je stapt in een dynamische en gedreven organisatie met mooie uitdagingen, waar je een volledige werkweek mee kan vullen. We bieden je dus een fulltime functie aan.

We werken in een moderne organisatievorm waar het resultaat voorop staat en samenwerking vanzelfsprekend is. Dit noemen we opgave gestuurd werken. Op deze manier kunnen we flexibel inspelen op vraagstukken die ontstaan bij inwoners en maatschappelijke organisaties. In de praktijk betekent dit dat veel medewerkers vanuit een pool op verschillende projecten en programma’s worden ingezet, passend bij de maatschappelijke vraagstukken en hun ambities en kennis.

Urenindicatie
Oerenyndikaasje

Het aantal uren voor deze functies bedraagt 36.

Schaalindicatie
Skaalyndikaasje

Afhankelijk van de kennis en kunde van de kandidaat is de waardering op het niveau van schaal 12 (max. schaal 12 bedraagt € 5. 827,98).

Startdatum
Startdatum

De functie kan per direct ingevuld worden.

Einddatum
Eindatum

We gaan een overeenkomst voor een jaar met elkaar aan. En bevalt het van beide kanten goed? Dan ligt een vaste aanstelling in het verschiet.

Meer informatie/ interesse
Mear ynformaasje/ Ynteresse

Contactpersoon vacature: Albert Stuulen, opgavemanager Mobiliteit, telnr. 058 - 292 54 05.

Contactpersoon sollicitatieprocedure: Marjolein van Dijk, poolmanager semi-continu Bestemming Fryslân, 06 - 50 53 40 74.

Solliciteer

De uiterste reactiedatum is 6 december 2021.

Wurkje by de provinsje Fryslân betsjut wurkje by in grutte organisaasje. Mei as haaddoel: mei inoar wurkje oan in moai en sterk Fryslân. Mei 750 kollega’s wurkje oan it bouwen fan in moaie wen- wurk- en leefomjouwing. De provinsje soarget der ûnder oare foar dat ús wegen begeanber bliuwe en dat wy genietsje kinne fan de Fryske natuer. Wy jouwe ek ûndernimmers kânsen en soargje derfoar dat de Fryske identiteit en kultuer behâlden bliuwe.

Wij zijn een tweetalige organisatie. Dat betekent dat je openstaat voor it Frysk, naast de Nederlandse taal. Passieve beheersing van de Friese taal dan wel de bereidheid om je dat eigen te maken, zit in je bagage.