Provinciale Staten hebben een eigen ambtelijke ondersteuning: de Statengriffie. De Statengriffie is een zelfstandig organisatieonderdeel, dat rechtstreeks valt onder de verantwoordelijkheid van Provinciale Staten. De Statengriffie ondersteunt en adviseert de Statenleden bij de invulling van hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taken. De griffier staat aan het hoofd van de Statengriffie.

Contactgegevens Statengriffie

E-mail: statengriffie@fryslan.frl
Telefoon: 058 - 292 89 96
Adres: Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden
Postbus: 20120 8900 HM Leeuwarden

    De Statengriffie Fryslân bestaat uit: