Dr. Obe Postmapriis

De dr. Obe Postmapriis is een prijs voor de beste literaire vertaling. Deze prijs is niet alleen voor vertalingen uit een vreemde taal naar het Fries toe maar ook vanuit het Fries naar een andere taal. De provincie wil met haar literaire prijzen waardering uitspreken voor de winnaar en zijn/haar werk. Daarnaast wil de provincie meer bekendheid geven aan Friese literatuur bij de Friese bevolking.

Procedure en prijs

Provinciale Staten van Fryslân hebben de dr. Obe Postmapriis in 1984 ingesteld. Deze prijs wordt één keer in de vier jaar uitgereikt. De winnaar krijgt een bedrag van € 2000 en een oorkonde.

Dr. Obe Postma

De dr. Obe Postmapriis is vernoemd naar Obe Postma (1868 – 1963). Hij was wiskundeleraar, geïnteresseerd in geschiedenis en tevens dichter. Naast dichter was hij ook een kundig vertaler van poëzie. In 1947 kreeg hij de eerste Gysbert Japicxpriis, de belangrijkste literaire prijs van Fryslân, voor zijn dichtbundel It sil bestean. Op het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden staat het talenpaviljoen Obe, genoemd naar de Friese dichter.

Adviescommissie dr. Obe Postmapriis

Een adviescommissie adviseert Gedeputeerde Staten over het toekennen van de dr. Obe Postmapriis. De adviescommissie van de dr. Obe Postmapriis bestond in het jaar 2020 uit:

  • Cees van Mourik (foarsitter)
  • Cilla Geurtsen
  • Rein Smilde

Winnaars dr. Obe Postmapriis

Jaartal Prijswinnaar Bijdrage
2020 Jan Popkema Voor zijn vertaling van It Parfum van Patrick Süskind uit het Duits naar het Fries.
2016 Geart Tigchelaar Voor zijn vertaling van Erik of it lyts ynsekteboek (Erik of het klein insectenboek) van Godfried Bomans uit het Nederlands naar het Fries.
2011 Anne Tjerk Popkema (uitgereikt in 2012) Voor zijn vertaling van De Hobbit (The Hobbit) van J.R.R. Tolkien uit het Engels naar het Fries.
2008 Tryntsje van der Zee Voor haar vertalingen van toneelstukken naar het Fries.
2005 Klaas Bruinsma Voor zijn vertalingen van het memorandum van Gysbert Japicx uit het Midfrysk, Lânwurk (Georgica) van Fergilius.
2002 Eric Hoekstra Voor de vertaling van Dat Sei Zarathustra van Friedrich Nietzsche uit het Duits (Also Sprach Zarathustra).
1999 Jabik Veenbaas Voor de vertaling van Fan it Fryske Lân en it Fryske Libben van Obe Postma van het Fries naar het Nederlands.
1996 Harke Bremer en Jarich Hoekstra Voor de vertaling van stripboeken van Marten Toonder naar het Fries: It Kwea-each (Het Boze Oog) en De Boppebazen (De Bovenbazen).
1993 Klaas Bruinsma Voor zijn vertaling van drie tragedies van Sophocles naar het Fries.
1990 Douwe Tamminga Voor zijn vertaling van verzen van Gysbert Japicx naar het Nederlands.
Tryater (geweigerd, dus niet uitgereikt) Voor de vertaling van toneelstukken naar het Fries die gespeeld werden door Tryater.
1984 Gerben Brouwer Voor zijn vertaling van psalmen en gezangen naar het Fries in zijn bundel Ljochte Nachten.

Pagina opties