dr. Joast Halbertsmapriis

De dr. Joast Halbertsmapriis is een provinciale prijs voor geschiedenis, taal, literatuurwetenschap en sociale wetenschap. Het is de Friese wetenschapsprijs die het gehele wetenschappelijke veld van Fryslân beslaat. De uitreiking van de prijs is een samenwerking tussen de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden en RUG Campus Fryslân.

Procedure en prijs

De prijs is in 1947 ingesteld en wordt één keer per vier jaar uitgereikt. De prijs bestaat uit een bedrag van € 10.000. Een onafhankelijke adviescommissie draagt een winnaar voor aan Gedeputeerde Staten.

Dr. Joast Hiddes Halbertsma

De dr. Joast Halbertsmapriis is op voordracht van de Fryske Akademy vernoemd naar dr. Joast Hiddes Halbertsma (1789-1869). Hij was afkomstig uit Grou en van beroep predikant, schrijver, taalkundige. Hij wordt ook wel ‘Mister Fryslân’ genoemd omdat hij veel onderzoek deed naar de Friese geschiedenis en identiteit. Daarnaast is hij de grondlegger van het eerste wetenschappelijk Fries woordenboek.

Adviescommissie dr. Joast Halbertsmapriis

De adviescommissie adviseert Gedeputeerde Staten over het toekennen van de dr. Joast Halbertsmapriis. De adviescommissie bestond in het jaar 2017 uit:

  • Hanny Elzinga (voorzitter, namens Rijksuniversiteit Groningen)
  • Marijn Molema (namens provincie Fryslân)
  • Milan van de Meulen (namens gemeente Leeuwarden)

Overzicht winnaars dr. Joast Halbertsmapriis

Jaartal Prijswinnaar Bijdrage
2017 Hotso Spanninga Gulden vrijheid?: politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640.
2012 Piet Hagen Politicus uit hartstocht. Biografie van Pieter Jelles Troelstra.
2009 Oebele Vries Oeuvre
2006 Arend Jan Gierveld, Sytse ten Hoeve, Adri van der Meulen, Jan Pluis, Paul Smeel en Pieter Jan Tichelaar Fries Aardewerk.
2003 Johan Frieswijk Voor zijn gehele oeuvre.
2001 Goffe Jensma Het rode tasje van Salverda.
1997 Ernst Taayke Die einheimische Keramik der nordlichen Niederlande 600 v.Chr. bis 300 na Christus.
1994 Yme B. Kuiper Adel in Friesland 1780-1880.
1991 Philippus Hillebrand Breuker It wurk fan Gysbert Japicx.
1988 Anthonia Feitsma Voor een aantal studies verschenen in de jaren 1985-1987.
1985 Stéphane Lebecq Marchands et navigateurs Frisons du haut Moyen Age.
1982 Harald Siems Studien zur Lex frisionum.
1980 Pieter Wijbenga Bezettingstijd in Friesland.
1978 Jacob Jansen Rijkdom uit Workums verleden. De Beschilderde baren der gilden.
1976 D. van der Meer Voor ‘sneupwerk’ op het gebied van genealogie en geschiedenis.
1974 Johannes Alle Faber Drie eeuwen Friesland, Economische en Sociale Ontwikkelingen van 1500 tot 1800.
1972 O. Santema Voor zijn gehele werk.
1970 Hendrik Tjaard Obreen Voor publicaties op het gebied van de Friese geschiedenis sinds 1956.
1968 Sytse Jan van der Molen Voor het in de jaren 1964 t/m 1967 gepubliceerde werk op het gebied van de geschiedenis en 'geakunde' van Friesland.
1966 Jan Juliaan Woltjer Friesland in Hervormingstijd.
1964 Jacob Jetses Kalma Om Gysbert Japicx hinne.
1962 Maria Petrus van Buijtenen Voor publicaties op het gebied van de Friese (rechts)historie.
1960 Ale Algra Voor bijdragen aan de geschiedenis van kerk en school in Friesland in de 19e en 20e eeuw, zoals die opgenomen zijn in de bundels (delen II t/m V) De historie gaat door het eigen dorp.
1958 Herre Halbertsma Voor in de jaren 1954 t/m 1957 gepubliceerd wetenschappelijk werk op historisch en archeologisch gebied.
1956 Douwe Taeke Engelbertus van der Ploeg en Douwe Franke Plantennamen in Fryslân.
1954 Johan Jacob Spahr van der Hoek en ObePostma Geschiedenis van de Friese landbouw, deel 1.
1952 Hartman Sannes De geschiedenis van Het Bildt, deel I (1500-1700).
1950 D.J. Cuipers De gemeente dorpsgronden in Oostergoo.
1948 Gerrit Knop Schylgeralân.

Pagina opties