Samenvatting

Om provinciebelangen veilig te stellen kan de provincie Fryslân voor een bepaald gebied een inpassingsplan opstellen. Het gemeentelijke bestemmingsplan wordt dan buitenwerking gezet. De provincie stelt vooraf eerst een ontwerpinpassingsplan op. Dit plan kan iedereen inzien tijdens de inzageperiode van 6 weken. Ook is er dan de mogelijkheid om hierop te reageren. U kunt het ontwerpinpassingsplan inzien op de website van de provincie, op de website Ruimtelijkeplannen.nl of op het provinciehuis.

Als er sprake is van provinciebelangen heeft de provincie het recht om voor een bepaald grondgebied binnen de provincie een inpassingsplan op te stellen. Een provinciaal inpassingsplan kunt u vergelijken met een bestemmingsplan in een gemeente. De provincie moet hierover de gemeenteraad van de betrokken gemeente(n) inlichten. De gemeente heeft dan niet langer het recht om voor dat grondgebied een bestemmingsplan vast te stellen.

Ter voorbereiding op het inpassingsplan neemt de provincie Fryslân eerst een voorbereidingsbesluit. Dit besluit staat 6 weken lang ter aankondiging op de website van de provincie Fryslân. Daarna wordt een ontwerpinpassingsplan opgesteld. Iedereen heeft het recht het ontwerpinpassingsplan in te zien en een reactie hierop te geven tijdens de inzageperiode van 6 weken. De provincie maakt deze inspraakprocedure bekend op de website en het wordt het aangekondigd in de Staatscourant. Ook als er geen voorbereidingsbesluit is genomen, geeft de provincie het voornemen van een inpassingsplan openbaar aan. U kunt het ontwerpinpassingsplan tijdens de inzageperiode inzien:

  • op de website van de provincie;
  • op de website Ruimtelijkeplannen.nl;
  • op het provinciehuis.

Op verzoek kunt u ook de stukken buiten kantooruren bekijken of mondelinge toelichting krijgen.

Contact

U kunt het ontwerpinpassingsplan inzien op de website Ruimtelijkeplannen.nl(eksterne keppeling). Binnen deze periode kunt u schriftelijk of mondeling reageren. U richt uw reactie op het ontwerpinpassingsplan aan de provincie. Voor meer informatie neemt u contact op met ons Klantcontactcentrum, zij helpen u graag.

Termijn

De provincie stelt 12 weken na afloop van de inzagetermijn het inpassingsplan vast. De provincie maakt dit opnieuw binnen 2 weken bekend op de website en in de Staatscourant. Als u gereageerd heeft op het ontwerpplan, dan stuurt de provincie u persoonlijk bericht over het definitieve besluit.

Bezwaar en beroep

Uw bezwaar op het inpassingsplan kunt u binnen 6 weken richten aan de provincie Fryslân. Tegen het besluit tot vaststelling van het inpassingsplan kunt u alleen in beroep gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State(eksterne keppeling) als u betrokkene bent en eerder uw mening hierover naar voren heeft gebracht.

Wet- en regelgeving

Wet ruimtelijke ordening(eksterne keppeling)

Meer informatie

Bekijk het ontwerpinpassingsplan op Ruimtelijkeplannen.nl(eksterne keppeling)