Hebt u een historische boerderij en woont u in de gemeente Harlingen, Waadhoeke, Leeuwarden (exclusief stad) of voormalig Littenseradiel? Bent u bezig met of gaat u aan de slag met een herbestemming van uw boerderij? Check dan de spelregels en doe dan uiterlijk 5 december 2022 12.00 uur mee aan deze prijsvraag, waarbij u kans maakt op een prijs tot € 25.000,-- voor het herstel van uw dak. Er is budget om in totaal 10 boerderijen te honoreren. Voor drie boerderijen is  inmiddels een plan binnen.

Ondersteuning bij herbestemming en deelname prijsvraag

Hebt u vragen over de status van uw boerderij? Zoek contact met het  Kenniscentrum Herbestemming Noord. Hier krijgt u ook gratis ondersteuning bij het meedoen aan de prijsvraag en tips voor herbestemming, exploitatie, monumentale waarde en wettelijke procedures.

Telefoonnummers 0513 - 249 000 / 058 - 266 66 17 of via de mail info@herbestemmingnoord.nl

Waarom deze prijsvraag

Steeds meer historische boerderijen verliezen hun agrarische functie, komen leeg te staan of raken verwaarloosd. Dit werkt negatief uit voor de leefbaarheid van het platteland. Herbestemming is een goede oplossing, maar is vaak duur. Dat geldt zeker voor het herstel van daken. In Noordwest-Fryslân wordt daarom door de provincie de prijsvraag Nije fitaliteit troch âlde pleatsen georganiseerd. De tien beste herbestemmingen van een monumentale of karakteristieke boerderij maken kans op een prijs tot € 25.000,-- voor het herstel van het dak.

Gedeputeerde Fokkinga: “Ik besjoch de pleatsen as ankerpunten fan kultuerlânskip en leefberens. Dat wienen sy yn it ferline mar myn ambysje is dat dy âlde pleatsen ek yn de takomst dy ankerpunten bliuwe, dêr’t neist de lânbou ek nije passende funksjes in wichtige bydrage oan leverje” De prijsvraag vloeit voort uit het provinciale Werkplan Takomst Fryske Pleats.

Voorwaarden

Het mag gaan om een al uitgevoerde of nog uit te voeren herbestemming, met één van de in de voorwaarden beschreven herbestemmingsfuncties. Voor wonen geldt daarbij dat het om tenminste twee woningen gaat of om groepswonen.

Het mag ook gaan om een gedeeltelijke herbestemming in combinatie met een agrarische functie.

De boerderij moet een status hebben als:

 1. rijks- of gemeentelijk monument;
 2. karakteristiek op grond van het bestemmingsplan of de provinciale cultuurhistorische kaart, kaartlaag “karakteristieke bouwwerken (niet-woningen) zie hiervoor Cultuurhistorische Kaart Fryslân(externe link).

Verder moet het dak van de boerderij in een matige of slechte staat van onderhoud zijn of een niet traditionele dakbedekking hebben, zoals golfplaten of asbestdak.

Bijdrage leefbaarheid

Een onafhankelijke jury gaat beoordelen op de effecten voor leefbaarheid, restauratiekwaliteit en maatschappij. Hiervoor gelden onderwerpen en een puntentelling. In januari 2023 maken we de uitslag bekend.

Bedrag voor het dak

De prijs mag u besteden aan herstel van daken of dakvlakken die in een matige of slechte staat van onderhoud zijn. Ook mag u het geld besteden aan het vervangen van niet- traditionele dakbedekking zoals golfplaten of asbestdaken door traditionele dakbedekking: pannen of riet. Het gaat daarbij om de helft van de kosten.

Europees project

Het Europese Leaderprogramma Noardwest-Fryslân ondersteunt de prijsvraag financieel en vraagt aandacht. De provincie verzorgt de administratie hiervoor.

Inspiratie uit Werkplan Takomst Fryske Pleats

Met het Werkplan Takomst Fryske Pleats willen Gedeputeerde Staten de Fryske Pleats als kernwaarde van het Friese erfgoed en cultuurlandschap behouden en een kans tot blijvend agrarisch gebruik en herbestemming geven, zodat boerderijen en erven onderdeel blijven van het landschap. Nieuwe opgaven, bv. leefbaarheid, wonen, biodiversiteit en kwaliteitstoerisme op het platteland, geven hiervoor kansen. Voor meer beleidsinhoudelijke achtergrond uit het Werkplan Takomst Fryske Pleats, kijk op deze pagina

Voorwaarden

Voor de prijsvraag gelden voorwaarden. Die kunt u hieronder downloaden.

Hoe doet u mee?

Met deze stukken doet u mee aan  de prijsvraag:

 1. een aanbiedingsbrief met daarin naam en adres van de eigenaar, adres van de boerderij en de status van de boerderij:
  - rijksmonument, gemeentelijk monument, of;
  - een karakteristiek pand op grond van het bestemmingsplan of de kaartlaag “karakteristieke bouwwerken (niet-woningen)” van de provinciale cultuurhistorische kaart.
  De aanbiedingsbrief wordt door de eigenaar ondertekend.
 2. een omschrijving van de herbestemming (al gerealiseerd of nog te realiseren);
 3. schetsen, tekeningen met gevelaanzichten en plattegronden van de situatie van voor en na de herbestemming;
 4. een uitgewerkte offerte voor het dakherstel waaruit het gebruik van de vereiste materialen en noodzakelijke werkzaamheden naar voren komen;
 5. foto’s van exterieur, interieur en het dak van de bestaande situatie en in het geval een herbestemming al is uitgevoerd, zo mogelijk, van de situatie van voor de herbestemming;
 6. onderbouwing van de volgende onderwerpen die voor de beoordeling en puntentoekenning voor de jury van belang zijn (zie ook voorwaarden):  
  a. Bijdrage leefbaarheid en uitvoerbaarheid:
  b. Kwaliteit erfgoed en omgevingskwaliteit
  c. Overige maatschappelijke doelen en uitvoerbaarheid

Wanneer indienen?

Dien uw inzending uiterlijk 5 december 2022 12.00 uur bij de provincie Fryslân in. Dat doet u met de bijlagen erbij. U dient de aanvraag in per post of door het persoonlijk af te geven bij de balie van het provinciehuis. Alleen natuurlijke personen en privaatrechtelijke rechtspersonen, die eigenaar zijn van een boerderij kunnen meedoen aan de prijsvraag.

Inspiratie voor vakmensen?

Wilt u uw monument laten onderhouden, repareren of restaureren? Het register Kennis&Kunde(externe link) biedt een overzicht van alle bouw- en aannemersbedrijven die bewezen hebben dat ze werkzaamheden aan monumenten op de juiste manier uitvoeren. U kunt zoeken op uw regio, of op een bepaald specialisme.

Eigenaren van monumenten en karakteristieke panden/bouwwerken kunnen een abonnement nemen op de Monumentenwacht(externe link), hier kunt u tegen een gesubsidieerd laag tarief een onafhankelijke inspectie van het pand laten uitvoeren.

Inspiratie uit Werkplan Takomst Fryske Pleats

Met het Werkplan Takomst Fryske Pleats willen Gedeputeerde Staten de Fryske Pleats als kernwaarde van het Friese erfgoed en cultuurlandschap behouden en een kans tot blijvend agrarisch gebruik en herbestemming geven, zodat boerderijen en erven onderdeel blijven van het landschap. Nieuwe opgaven, bv. leefbaarheid, wonen, biodiversiteit en kwaliteitstoerisme op het platteland, geven hiervoor kansen. Voor meer beleidsinhoudelijke achtergrond uit het Werkplan Takomst Fryske Pleats, kijk hier: Ruimtelijke kwaliteit, Erfgoed en Landschap | Fryslan