Hebt u een historische boerderij en woont u in de gemeente Harlingen, Waadhoeke, Leeuwarden (exclusief stad) of voormalig Littenseradiel? Bent u bezig met of gaat u aan de slag met een herbestemming van uw boerderij? Doe dan voor 4 oktober 2022 mee aan deze prijsvraag, waarbij u kans maakt op een prijs tot € 25.000,-- voor het herstel van uw dak.

Waarom deze prijsvraag

Steeds meer historische boerderijen verliezen hun agrarische functie, komen leeg te staan of raken verwaarloosd. Dit werkt negatief uit voor de leefbaarheid van het platteland. Herbestemming is een goede oplossing, maar is vaak duur. Dat geldt zeker voor het herstel van daken. In Noordwest-Fryslân wordt daarom door de provincie de prijsvraag Nije fitaliteit troch âlde pleatsen georganiseerd. De tien beste herbestemmingen van een monumentale of karakteristieke boerderij maken kans op een prijs tot € 25.000,-- voor het herstel van het dak.

Gedeputeerde Fokkinga: “Ik besjoch de pleatsen as ankerpunten fan kultuerlânskip en leefberens. Dat wienen sy yn it ferline mar myn ambysje is dat dy âlde pleatsen ek yn de takomst dy ankerpunten bliuwe, dêr’t neist de lânbou ek nije passende funksjes in wichtige bydrage oan leverje” De prijsvraag vloeit voort uit het provinciale Werkplan Takomst Fryske Pleats.

Voorwaarden

Het mag gaan om een al uitgevoerde of nog uit te voeren herbestemming, met één van de in de voorwaarden beschreven herbestemmingsfuncties. Voor wonen geldt daarbij dat het om tenminste twee woningen gaat of om groepswonen. Het mag ook gaan om een gedeeltelijke herbestemming in combinatie met een agrarische functie.

De boerderij moet een status hebben als:

 1. rijks- of gemeentelijk monument;
 2. karakteristiek op grond van het bestemmingsplan of de provinciale cultuurhistorische kaart, kaartlaag “karakteristieke bouwwerken (niet-woningen) zie hiervoor Cultuurhistorische Kaart Fryslân(externe link).

Verder moet het dak van de boerderij in een matige of slechte staat van onderhoud zijn of een niet traditionele dakbedekking hebben, zoals golfplaten of asbestdak.

Bijdrage leefbaarheid

Een onafhankelijke jury gaat beoordelen op de effecten voor leefbaarheid, restauratiekwaliteit en maatschappij. Hiervoor gelden onderwerpen en een puntentelling. In december maken we  de uitslag bekend op een publieksmarkt waarbij we de best scorende herbestemmingen presenteren. De publieksbijeenkomst is ook een voorproefje van de Landschapstriënale 2023 Dynamische Delta langs de Waddenkust.

Bedrag voor het dak

Voor het ontvangen van de prijs sluit u een samenwerkingsovereenkomst af met de provincie, waarin staat dat u het dakherstel uitvoert. De prijs mag u besteden aan herstel van daken of dakvlakken die in een matige of slechte staat van onderhoud zijn. Ook mag u het geld besteden aan het vervangen van niet- traditionele dakbedekking zoals golfplaten of asbestdaken door traditionele dakbedekking: pannen of riet. Het gaat daarbij om de helft van de kosten.

Hebt u al ingediend voor de Subsidieregeling Daken Fryske Pleatsen, of gaat u indienen voor de Subsidieregeling Monumenten? U kunt meedoen aan deze prijsvraag wanneer de prijs voor het dakherstel zal worden besteed aan een ander dakvlak dan waarvoor subsidie uit deze regelingen is of wordt ontvangen.

Het Europese Leaderprogramma Noardwest-Fryslân ondersteunt de prijsvraag. Deze is van toepassing voor de gemeenten Harlingen, Waadhoeke, Leeuwarden (exclusief stad) Súdwest Fryslân (alleen voormalig Littenseradiel). Dorpen en maatschappelijke organisaties zoals de Boerderijenstichting Fryslân, hebben ook eigenaren gevraagd hun herbestemming in te sturen.

Ondersteuning bij herbestemming en deelname prijsvraag

Hebt u vragen over de status van uw boerderij? Zoek contact met het  Kenniscentrum Herbestemming Noord. Hier krijgt u ook gratis ondersteuning bij het meedoen aan de prijsvraag en tips voor herbestemming, exploitatie, monumentale waarde en wettelijke procedures.

Telefoonnummers 0513 - 249 000 / 058 - 266 66 17 of via de mail info@herbestemmingnoord.nl

Werkplan Takomst Fryske Pleats

Met het Werkplan Takomst Fryske Pleats willen Gedeputeerde Staten de Fryske Pleats als kernwaarde van het Friese erfgoed en cultuurlandschap behouden en een kans tot blijvend agrarisch gebruik en herbestemming geven, zodat boerderijen en erven onderdeel blijven van het landschap. Nieuwe opgaven, bv. leefbaarheid, wonen, biodiversiteit en kwaliteitstoerisme op het platteland, geven hiervoor kansen. Voor meer beleidsinhoudelijke achtergrond uit het Werkplan Takomst Fryske Pleats, kijk hier: Ruimtelijke kwaliteit, Erfgoed en Landschap | Fryslan

Voorwaarden

Voor de prijsvraag gelden dus voorwaarden. Die kunt u allemaal onder aan deze pagina downloaden. Inzendingen die niet voldoen aan de voorwaarden komen niet in aanmerking voor de prijsvraag.

Hoe doet u mee?

De volgende stukken stuurt u op voor de prijsvraag:

 1. een aanbiedingsbrief met daarin naam en adres van de eigenaar, adres van de boerderij en de status van de boerderij:
  - rijksmonument, gemeentelijk monument, of;
  - een karakteristiek pand op grond van het bestemmingsplan of de kaartlaag “karakteristieke bouwwerken (niet-woningen)” van de provinciale cultuurhistorische kaart; De aanbiedingsbrief wordt door de eigenaar ondertekend.
 2. een omschrijving van de herbestemming (al gerealiseerd of nog te realiseren);
 3. schetsen, tekeningen met gevelaanzichten en plattegronden van de situatie van voor en na de herbestemming;
 4. een uitgewerkte offerte voor het dakherstel waaruit het gebruik van de vereiste materialen en noodzakelijke werkzaamheden naar voren komen;
 5. foto’s van exterieur, interieur en het dak van de bestaande situatie en in het geval een herbestemming al is uitgevoerd, zo mogelijk, van de situatie van voor de herbestemming;
 6. onderbouwing van de volgende onderwerpen die voor de beoordeling en puntentoekenning voor de jury van belang zijn:  
  a. Bijdrage leefbaarheid en uitvoerbaarheid:
  - Wat is het effect op de leefbaarheid in de omgeving?
  - Hoeveel werkgelegenheid of nieuwe bewoners levert de herbestemming op?
  - Hoe was/is de betrokkenheid vanuit de omgeving bij de herbestemming?
  b. Kwaliteit erfgoed en omgevingskwaliteit
  Wat is de historische kwaliteit van de uit te voeren of uitgevoerde herbestemming waaronder het behoud en benutting van waardevolle onderdelen?
  - Wat is het effect voor de omgevingskwaliteit en ruimtelijke uitstraling?
  - Verbetert de ruimtelijke uitstraling door het vervangen van niet passende dakbedekking zoals golf- of  asbestplaten, door traditionele dakbedekking (pannen/riet)?
  c. Overige maatschappelijke doelen en uitvoerbaarheid
  - Wat is de aandacht voor duurzaamheid bij de herbestemming (isolatie, energie);
  - Geeft u gelegenheid om bij de activiteiten leerlingen voor het restauratieambacht of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten?
  - Hoe schat u de economische en procedurele uitvoerbaarheid (omgevingsvergunningen) in?
  - Streeft u nog andere maatschappelijke doelen na?

Wanneer en hoe indienen?

U kunt uw inzending indienen van 5 september tot en met 3 oktober 2022 bij de provincie Fryslân.
Inzendingen voor of na bovengenoemde data kunnen niet meedoen met de prijsvraag. U dient uw inzending volledig in, met alle bijlagen erbij. Lees daarom de voorwaarden goed.

Let op: de juiste persoon of personen ondertekenen de aanbiedingsbrief (zie onder “voor wie”).

U kunt op twee manieren indienen: per post of persoonlijk afgeven bij de balie op het provinciehuis.

Voor wie?

Alleen natuurlijke personen en privaatrechtelijke rechtspersonen, die eigenaar zijn van een boerderij, kunnen meedoen aan de prijsvraag.

Vergunningplicht

Activiteiten op grond van deze prijsvraag mogen niet worden gestart voordat alle van overheidswege vereiste vergunningen voor de herbestemming en het dakherstel zijn verkregen. Dit kan gaan om een omgevingsvergunning maar u moet ook nagaan of u vergunningplichtig bent in het kader van de Wet Natuurbescherming (apart traject). 

Gespecialiseerde bouw- en aannemersbedrijven

Wilt u uw monument laten onderhouden, repareren of restaureren? Het register Kennis&Kunde(externe link) biedt een overzicht van alle bedrijven die bewezen hebben dat ze werkzaamheden aan monumenten op de juiste manier uitvoeren. U kunt zoeken op uw regio, of op een bepaald specialisme.

Eigenaren van monumenten en karakteristieke panden/bouwwerken kunnen een abonnement nemen op de Monumentenwacht(externe link), hier kunt u tegen een gesubsidieerd laag tarief een onafhankelijke inspectie van het pand laten uitvoeren.