Werkt u aan de ontwikkeling van de landbouw en het platteland als landbouwer, grondeigenaar of voor een natuur- en landschapsorganisatie, de overheid of kennisinstelling? Dan kunt u wellicht gebruik maken van een van de subsidies van het Europese Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO).

Inleiding

De landbouw is van grote betekenis voor Fryslân en staat op een kwalitatief hoog niveau. Verdere ontwikkeling is echter gewenst om bij de dragen aan brede welvaart. Het Plattelandsontwikkelings-programma (POP) kan hierin een belangrijke rol spelen. Het POP is al sinds 2000 onderdeel van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Op basis van het GLB wordt een Nationaal Strategisch Plan (NSP) opgesteld waarvan POP deel uitmaakt. Inmiddels is het vervolgprogramma POP3+ voor 2021 en 2022 gestart. POP3+ richt zich op de volgende thema’s:

  • klimaat;
  • kringlooplandbouw;
  • stikstof;
  • biodiversiteit;
  • bodem, water, natuur en landschap;
  • versterking van innovatie, verduurzaming, kennisontwikkeling en concurrentiekracht;
  • jonge boeren;
  • subsidies van Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale (LEADER): (internationale) samenwerking voor plattelandsontwikkeling.

POP3+ maatregelen

Het POP is onderverdeeld in verschillende maatregelen. De provincie heeft zelf in de hand hoeveel budget er voor een maatregel wordt in gezet. Hierdoor kan iedere provincie het budget zo goed mogelijk aansluiten op de behoeften en de uitdagingen die er zijn. Binnen POP3+ zijn er 10 maatregelen:

1. Maatregel: Trainingen, workshops, ondernemers-coaching & demonstraties.
Periode openstelling: 
2021: van 14 juni tot en met 16 september. 
  Informatie: SNN(externe link) en Overheid.nl(externe link)
- 2022: Geen


2. Maatregel: Investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen.
Periode openstelling: 
2021: geen. 
- 2022: 4 april tot en met 27 oktober.
  Informatie SSN(externe link) en Overheid.nl(externe link)

3. Maatregel: Investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van Jonge Landbouwers (JOLA).
Periode openstelling: geen.

4. Maatregel: Investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven.
Periode openstelling: 
2021: Geen. 
- 2022: 3 januari tot en met 3 februari.
   Informatie: SNN(externe link) en overheid.nl(externe link)

5. Maatregel: Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur en landschap.
Periode openstelling: 
- 2021: 4 oktober tot en met 8 december. 
  Informatie: SNN(externe link) en Overheid.nl(externe link)
- 2022: 3 januari 2022 tot en met 3 februari.
  Informatie: SNN(externe link) en Overheid.nl(externe link), kaart Herstel NNN en Kaart Natuur.

6. Maatregel: Niet-productieve investeringen voor water.
Periode openstelling: 
- 2021: 19 april tot en met 17 juni / 14 mei tot en met 15 juli.
  Informatie: Overheid.nl(externe link)SNN Watermodulatie(externe link)SNN Water Regulier(externe link) en Overheid.nl(externe link).
- 2022: 
1.    Klimaat en Kaderrichtlijn waterdoelen 2022: 15 juni tot en met 1 augustus
Informatie: SNN(externe link) en Overheid.nl(externe link)
2.    Herstel Watergangen en Kaderrichtlijn Waterdoelen 2022: 1 juli tot en met 15 augustus 
Informatie: SNN(externe link) en Overheid.nl(externe link) 

7. Maatregel: Samenwerking voor innovatie
Periode openstelling: 
-    2021: 5 juli tot en met 7 oktober.
Informatie:  SNN(externe link) en Overheid.nl(externe link)
2022: Geen.

8.    Maatregel: Samenwerking voor innovatie.
Periode openstelling: 
- 2021: 5 juli tot en met 7 oktober. 
Informatie:  SNN(externe link) en Overheid.nl(externe link)

9.    Maatregel: Samenwerking voor innovatie in het kader van Europese Partnerschap voor Innovatie (EIP).
-    Periode openstelling: 2021/2022: Geen.

10.    Maatregel: LEADER.
Periode openstelling: 17 mei 2021 tot 15 december 2022.
Informatie LEADER:
- LEADER Noardwest Fryslân: SNN(externe link) en Overheid.nl(externe link)
- LEADER Noardoost Fryslân:  SNN(externe link) en Overheid.nl(externe link)
11.    Maatregel: Agrarisch Natuur en Landschapbeheer (ANLb).
Periode openstelling: september tot en met oktober 2022.
Informatie: Overheid.nl(externe link)

POP3+ subsidiesAanvraagperiode SubsidiepercentageUiterste uitvoeringsdatumDoel
POP3+ LEADER Noardeast- en Noardwest-Fryslân17 mei 2021 t/m 15 december 202250%30 juni 2024Stimuleren van lokale leefbaarheidsprojecten in Noardeast en Noardwest Fryslân
POP3+ niet-productieve investeringen natuur- en waterdoelen 20223 januari 2022 t/m 3 februari 2022100%30 juni 2024Doorontwikkeling van het natuur Netwerk Nederland en de Kaderrichtlijn Waterdoelen in Fryslân
POP3+ proceskosten kavelruil 2023 januari 2022 t/m 3 februari 2022 100%30 juni 2024Faciliteren van kavelruilprocessen voor landbouw-, natuur- en waterdoelen 
POP3+ Fysieke investeringen voor verduurzaming van landbouw­bedrijven en waarborgen van waterkwaliteit april 2022 t/m oktober 2022 40%30 juni 2024Fysieke investeringen voor verduurzaming 
van landbouwbedrijven en waarborgen van waterkwaliteit 
POP3+ Klimaat en Kaderrichtlijn waterdoelen 2022 15 juni 2022 t/m 1 augustus 2022100%31 december 2024Realisatie van de Kaderrichtlijn Waterdoelen 
POP3+ Agrarisch Natuur en Land­schap beheer 2023- 2028 september 2022 t/m oktober 2022 100%31 december 2028Inpassing van biodiversiteit, klimaat, water en land­schapswaarden in de agrarische bedrijfsvoering van de boeren in provincie Fryslän. Hiermee realiseren we de provinciale doelen voor biodiversiteit, landschap, klimaat en water conform het Natuurbeheerplan van de provincie. 
POP3+ Herstel Watergangen en Kaderrichtlijn Waterdoelen 20221 juli 2022 t/m 15 augustus 2022 100%30 juni 2024Realisatie van de Kaderrichtlijn Waterdoelen 

De Provincie Fryslän is van plan de in de kalender genoemde subsidies op de genoemde data open te stellen voor aanvragen. De exacte inhoud van de subsidies en de genoemde data zijn onder voorbehoud en nog afhankelijk van de provinciale besluitvorming. Deze kunnen daarom afwijken. Rond de openstellingsdatum zal de subsidieregeling worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad en op www.fryslan.frl/subsidies en www.snn.nl/ondernemers(externe link)

Contact

Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) is uw aanspreekpunt

Het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) voert voor de drie noordelijke provincies het POP uit. Dit houdt in dat SNN de subsidieaanvragen behandelen en de aanvragers ondersteunen.

Heeft u een vraag met betrekking tot het doen van aan aanvraag voor een bestaande openstelling, neem dan contact op met SNN(externe link).

Heeft u een algemene vraag over het GLB, POP3(+), het NSP of de subsidies? Dan kunt u mailen of bellen met de provincie Fryslân via provincie@fryslan.frl / 058 - 292 59 25.