In het streekplan is vastgelegd welke gebieden de ecologische hoofdstructuur vormen. Deze zogenaamde planologische EHS staat op deze kaart. De daadwerkelijke EHS wordt binnen dit gebied gerealiseerd.

Open grote kaart (met meer informatie en legenda)

Jaar 2014 (Feroardering Romte Fryslân)

Toelichting

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een netwerk van met elkaar samenhangende natuurgebieden met belangrijke (inter)nationale natuurwaarden. De EHS vormt de ruggengraat voor de ontwikkeling van natuur in de provincie. De planologische EHS begrenst het gebied dat voor natuurontwikkeling in aanmerking komt. Binnen deze begrenzing wordt de daadwerkelijke EHS gerealiseerd. Niet ieder perceel binnen de planologische EHS is dus natuurgebied. Deze uitwerking vindt plaats in natuurbeheerplannen. Ook de Natura 2000-gebieden zijn als kaartlaag toegevoegd. Natura 2000-gebieden zijn natuurgebieden die onder de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn vallen.