Samenvatting

Bent u van mening dat een bedrijf het milieu vervuilt? Of heeft u overlast van een bedrijf? Dan kunt u een verzoek tot handhaving doen bij de provincie Fryslân.

Bedrijven moeten zich houden aan de Wet milieubeheer(eksterne keppeling). Deze wet zorgt ervoor dat vervuiling van het milieu zoveel mogelijk wordt voorkomen. In de wet staat ook dat de omgeving zoveel mogelijk beschermd moet worden tegen overlast (bijvoorbeeld geluidsoverlast of stank). Het gaat hierbij om milieu in de betekenis van 'omgeving'. Wanneer iemand zich niet aan de milieuregels houdt, kunt u de provincie Fryslân vragen om de regels te handhaven. U dient dan een handhavingsverzoek in.

Voorwaarden

Om een handhavingsverzoek in te dienen moeten de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

  • u bent van mening dat een bedrijf zich niet houdt aan de regels die staan geschreven in de Wet milieubeheer; en
  • een bedrijf of inrichting valt onder het gezag van de provincie Fryslân. Dit zijn meestal grote bedrijven zoals chemische bedrijven, staalbedrijven en afvalstortplaatsen.

Aanpak

Om uw handhavingsverzoek in te dienen, heeft u nodig:

  • uw naam, adres en woonplaats;
  • de naam van het bedrijf waartegen u een verzoek indient;
  • een beschrijving van de overtreding.

Contact

U dient het handhavingsverzoek in bij de provincie Fryslân. Meer informatie kunt u ook vinden op de website van de FUMO(eksterne keppeling).

Termijn

Het besluit wordt binnen 8 weken na indiening van de aanvraag gepubliceerd. De provincie Fryslân kan deze termijn met 6 weken verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank(eksterne keppeling). Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State(eksterne keppeling).

Wet- en regelgeving

Wet milieubeheer(eksterne keppeling)
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht(eksterne keppeling)
Besluit omgevingsrecht(eksterne keppeling)
Activiteitenbesluit milieubeheer(eksterne keppeling)
Besluit risico's zware ongevallen 2015(eksterne keppeling)

Document

Heeft u problemen met de leesbaarheid? Dan kunt u een formulier invullen of bellen met het Klantcontactcentrum. Zij helpen u graag verder.