Vacature: projectontwikkelaar/fondswerver Groen Fryslân

Inhoud van de functie

De fondswerver zoekt actief in samenspraak met de trekker van de opgaven naar aanvullende financieringsbronnen. Hij/zij is ondernemend, zelf-startend en acteert alsof het zijn/haar eigen onderneming is. Is zelf in staat plannen te schrijven en op te starten, wacht niet tot anderen het werk hebben gedaan. Weet verbinding te maken met de betrokken partijen en daar draagvlak voor te krijgen. Stapt op mensen af om zaken voor elkaar te krijgen zowel in de Friese context als in Den Haag of Brussel. Heeft oog voor de kansen op de korte termijn, maar helpt de organisatie zich ook te positioneren voor de strategische kansen op de lange termijn. Ziet samenwerking als de basis om gezamenlijk onze doelen te bereiken en is niet eendimensionaal gericht op geld om dat mogelijk te maken. Is bekend met fondswerving en financiering in de non-profit en overheidssector. Weet hoe subsidieaanvragen en verleningen werken.

Van de fondswerver wordt verwacht dat hij/zij:

 • Potentiële financieringsbronnen inventariseert gekoppeld aan de opgaven in het landelijk gebied;
 • De aanpak coördineert voor het verkrijgen van regionale, landelijke, Europese en Rijks fondsen;
 • Zorg draagt voor goede (project)voorstellen passend bij de voorwaarden die gesteld worden door de potentiële subsidiënten;
 • Er voor zorgt dat deze voorstellen op de goede plek en op het goede moment wordt ingediend;
 • In beeld heeft wat de voorwaarden zijn o.a. als het gaat om co-financiering;
 • Koppelen van middelen en doelen uit verschillende opgaven (bijvoorbeeld KRW).

De fondsenwerver werkt opgave overstijgend en legt verantwoording af aan de opgaveregisseur van de opgave Groen Fryslân. De fondsenwerver maakt afspraken over de inzet voor de verschillende opgaven met de trekkers van de opgaven. We denken dan aan de volgende opgaven:

Natuurnetwerk

De provincie Fryslân heeft met het Rijk afgesproken dat in 2027 het Natuurnetwerk Nederland in Fryslân wordt gerealiseerd. Dit doet ze in nauwe samenwerking met de partners van Natuer mei de Mienskip. Hiervoor is 79 miljoen euro beschikbaar, echter er is nog een tekort van 45 miljoen euro.

Veenweide

De provincie Fryslân en het Wetterskip hebben een veenweidevisie en een uitvoeringsprogramma veenweide vastgesteld. In het bestuursakkoord zijn voor de komende 4 jaar 10 miljoen euro beschikbaar gesteld o.a. om in gebieden het waterpeil te verhogen. Daarnaast zijn er ook landelijke middelen beschikbaar vanuit het Klimaatakkoord om de CO2 uitstoot te verminderen. De beschikbare middelen zijn onvoldoende om de opgave realiseren.

Kringlooplandbouw/natuurinclusieve landbouw

De provincie Fryslân heeft in haar landbouwvisie de ambitie uitgesproken dat de landbouw in de toekomst duurzaam en natuurinclusief gaat worden. Er is geld beschikbaar vanuit het bestuursakkoord en vanuit de Regiodeal NIL. De ambitie is om meer middelen te verwerven.

Stikstof

Medio 2019 is bekend geworden dat de afgesproken aanpak om de stikstofbelasting in natuurgebieden te reduceren door de rechter is verworpen (PAS). Er is een aanpak in voorbereiding om het proces weer in beweging te krijgen. In Fryslân wil de provincie aan de slag met de “Friese aanpak”. Vanuit het Rijk wordt er een substantieel bedrag beschikbaar gesteld om projecten uit te voeren, maar de middelen zijn waarschijnlijk onvoldoende om de opgave realiseren.

Wat vragen wij?

Van de fondsverwerver wordt verwacht dat hij/zij:

 • Strategisch werk en denkvermogen heeft en hoofdlijnen kan scheiden van bijzaken;
 • Aantoonbaar ervaring heeft met fondswerving en financieringsarrangementen;
 • In staat is ook buiten de gebaande paden te denken en handelen;
 • Aantoonbare kennis op terreinen als economie, natuur, landbouw, milieu & water is een pré;
 • Beschikt over de volgende competenties: initiatief, analytisch vermogen, resultaatgericht, zelfstandig, onafhankelijk, bestuurlijk sensitief, heeft een breed netwerk;
 • Beschikt over een HBO/WO werk- en denkniveau.

Wat bieden wij?

Salarisindicatie: Afhankelijk van opleiding en ervaring tussen de € 3471,56 en € 5652,35

Voor meer inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Johan Grijpstra, 06 - 462 247 97. Voor overige vragen Arie Piet, Directeur Operatie (via secretariaat: 058 - 2925658).

Uren: 36 - 36

Reageer

Pas je in dit profiel en is je belangstelling gewekt? Dan ontvangen wij graag je motivatie en CV uiterlijk zondag 12 april 2020 via onderstaande link.

Reageren

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Pagina opties