Specialistisch adviseur ruimtelijke kwaliteit vanuit vakdiscipline landschapsarchitectuur

Het Team Ruimtelijke kwaliteit van de provincie Fryslân is een multidisciplinair team van deskundigen dat adviseert over de ruimtelijke kwaliteit van opgaven in het fysieke domein in Fryslân. Het team maakt deel uit van de provinciale organisatie en werkt dus vanuit het provinciale beleid: Streekplan 2007 ‘Om de kwaliteit fan de Romte vanuit de ’Ontwerp-Omgevingsvisie ‘Romte Diele’ (Ruimte delen) en de thematische structuurvisie ‘Grutsk op ‘e Romte’ (Trots op de ruimte) over landschappelijke en cultuurhistorische structuren van provinciaal belang.

Het team wordt ingeschakeld door collega’s van de provincie of van gemeenten en denkt mee, deelt kennis, inspireert, stimuleert, begeleidt en adviseert. Binnen het team Ruimtelijke Kwaliteit gaat één van de collega’s medio dit jaar met pensioen. Omdat we graag een warme overdracht van zijn kennis en projecten willen zijn we op zoek naar een landschapsarchitect voor dit team. We willen namelijk de capaciteit van het team Ruimtelijke Kwaliteit op peil houden en hierin kan de discipline landschapsarchitectuur niet ontbreken.

Wat ga je concreet doen?

Onderdeel van de opdracht is ook dat je Landschapsbeheer Friesland en twee Nationale Landschappen ondersteunt. Zowel door inhoudelijke advisering / meedenken en door subsidiëring vanuit de provincie.

Je doet je werk vanuit jouw specialistische kennis van landschapsarchitectuur. Je geeft invulling aan het beleidsdocument voor landschap en cultuurhistorie "Grutsk op ‘e Romte". Dit doe je door in- en externe advisering, door ontwerpend mee te denken, te toetsen, te beoordelen, kaderstellend te zijn en Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten hierover zelfstandig van advies te voorzien.

Wat vragen wij?

Je levert een bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit van de fysieke omgeving in Fryslân door advisering op het vlak van landschap. Je adviseert aan continue processen zoals planologie en groene wetten en aan de opgaven zoals infrastructuur, duurzame energie en gebiedsontwikkeling. Maar ook aan externe partijen zoals gemeenten, het rijk en particuliere initiatieven. Je adviseert vanuit jouw vakgebied landschap aan en over allerlei verschillende thema’s. Van grootschalige onderwerpen zoals energietransitie, waterhuishouding, natuur, infrastructuur, veenweideproblematiek tot landschappelijke inpassing op kleinere schaal van wegen, bedrijfsterreinen, dorpsuitbreidingen tot aan vormgeving van bruggen. Door mee te werken aan al deze projecten vorm jij mede het provinciaal beleid; je helpt de visies te ontwikkelen op de veenweideproblematiek, maar ook over de landschappelijke inpassing van windmolenparken en/of zonnevelden in het Friese landschap. Ook bijvoorbeeld in de uitwerking van de Omgevingsvisie via (uitvoerings)programma’s en de Verordening Romte. Een stuk beleidsontwikkeling maakt onderdeel uit van jouw functie; jij denkt mee over en schrijft en tekent mee aan deze ontwikkelingen.

We zoeken een landschapsarchitect, landschapsspecialist of landschapsdeskundige (Hbo of WO) met vaktechnische kennis en vaardigheden; ook heb je enige ervaring in het vak. Je beschikt over aantoonbare ontwerpvaardigheid en kunt ontwerpend onderzoeken, ontwerpend adviseren. Jouw adviezen zijn per definitie integraal (met oog voor alle relevante samenhangende thema’s, met een afweging van alle relevante belangen, etc.); integraal werken zit in jouw genen. Kennis van geomorfologie, cultuurhistorie, ecologie en hydrologie is gewenst.

Je kunt de breedte en diversiteit van de opgaven die op je af komen aan. Hierin schakel je makkelijk tussen de verschillende schaalniveaus ((Inter)nationaal / Noord-Nederland / Fryslân / specifiek gebied / plek van 1 rotonde / etc.). We vragen hierbij om verbeeldingskracht en het vermogen om abstract / strategisch te kunnen denken, met een oplossingsgerichte houding. Dit vraagt ook om brede kennis zoals hiervoor al beschreven.

Je hebt een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en het belangenspel waar je zonder twijfel onderdeel van uit gaat maken. Je bent in staat om in een zelfsturend team je werk te doen. Dit vraagt aan de ene kant een hoge mate van zelfstandigheid, maar aan de andere kant een proactieve en hulpvaardige houding ten opzichte van jouw teamgenoten. Je bent initiatiefrijk genoeg om de rol voor het Ruimtelijke Kwaliteitsteam in projecten (en aan projectleiders) duidelijk te kunnen maken. Je bent context- en rolbewust: vele disciplines gezamenlijk bepalen samen het eindproduct. Om dit goed te kunnen ben je communicatief vaardig in woord en in beeld.

Wat is de plek in de organisatie?

Je werkt binnen het portfolio Grutsk op Fryslân aan de opgave Frysk Kapitaal. Wybren Jorritsma (opgavenmanager) wordt jouw interne opdrachtgever.

Wat bieden wij?

  • Schaal 11 (€ 3.369,79 – € 4.814,02; afhankelijk van relevante kennis en ervaring wordt de exacte salariëring bepaald) 
  • Naast dit salaris ontvang je een persoonlijk ontwikkelbudget en een individueel keuzebudget. Met dit individueel keuzebudget kun je bijvoorbeeld voordelig een fiets voor woon-werkverkeer aanschaffen, lidmaatschappen van vakbonden, bedrijfsfitness betalen en extra verlof kopen.
  • 36 uur per week (1 fte) 
  • Tijdelijk contract voor 2 jaar. Het betreffen structurele taken; afhankelijk van hoe de provinciale begroting zich tot 2020 ontwikkelt wordt het wellicht mogelijk de tijdelijke aanstelling om te zetten naar een vaste provinciale aanstelling. 
  • Samenwerken in een hecht team in een goede sfeer en collegialiteit. 
  • Als provincie staan wij voor duurzaamheid. Zo is ons gebouw duurzaam. En we vergoeden groen vervoer volledig. Kom je met de trein, bus, fiets of elektrische auto? Dan krijg je een (gedeeltelijke) reiskostenvergoeding.

Startdatum

Zo spoedig mogelijk

Reactiedatum

Uiterlijk 26 april.

REAGEREN

Deze vacature wordt in- en extern gelijktijdig opengesteld, waarbij geschikte interne kandidaten met een provinciale aanstelling voorrang hebben.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.