Friese vlag, logo, wapen, kaart en volkslied

U kunt ons huisstijlhandboek, logo en kleurcodes onderaan deze pagina downloaden. Zoekt u andere bestandsformaten, dan kunt u contact opnemen met de provincie via 058 2925 925.

 • Kaart van Fryslân

  Topografische kaart van Friesland

  Op deze actuele topografische kaart vindt u alle dorpen, steden en wegen. U kunt de kaart downloaden en printen. De lijst met officiële plaatsnamen van de provincie Fryslân vindt u hier.

  Meer info
 • Friese vlag

  Fryske flagge

  De Friese vlag is te herkennen aan de 7 banen (4 blauwe, 3 witte) en de 7 rode pompeblêdden. Pompeblêdden is Fries voor plompe- of waterleliebladeren. Deze 7 pompeblêdden staan symbool voor de 7 zeelanden, net zoals de 7 blokjes in het wapen.

  Meer info
 • Frysk folkslied

  De tekst van het Fries volkslied luidt als volgt:

  Frysk bloed tsjoch op! wol no ris brûze en siede, 
  En bûnzje troch ús ieren om! 
  Flean op! Wy sjonge it bêste lân fan d'ierde, 
  It Fryske lân fol eare en rom. 
  Klink dan en daverje fier yn it rûn 
  Dyn âlde eare, o Fryske grûn!

  Klink dan en daverje fier yn it rûn 
  Dyn âlde eare, o Fryske grûn!

  Hoe ek fan oermacht, need en see betrutsen, 
  Oerâlde, leave Fryske grûn, 
  Nea waard dy fêste, taaie bân ferbrutsen, 
  Dy't Friezen oan har lân ferbûn. 
  Klink dan en daverje fier yn it rûn 
  Dyn âlde eare, o Fryske grûn! 
  Klink dan en daverje fier yn it rûn 
  Dyn âlde eare, o Fryske grûn!

  Fan bûgjen frjemd, bleau by 't âld folk yn eare 
  Syn namme en taal, syn frije sin; 
  Syn wurd wie wet; rjocht, sljocht en trou syn leare, 
  En twang, fan wa ek, stie it tsjin. 
  Klink dan en daverje fier yn it rûn 
  Dyn âlde eare, o Fryske grûn! 
  Klink dan en daverje fier yn it rûn 
  Dyn âlde eare, o Fryske grûn!

  Trochloftich folk fan dizze âlde namme, 
  Wês jimmer op dy âlders grut! 
  Bliuw ivich fan dy grize, hege stamme 
  In grien, in krêftich bloeiend leat! 
  Klink dan en daverje fier yn it rûn 
  Dyn âlde eare, o Fryske grûn! 
  Klink dan en daverje fier yn it rûn 
  Dyn âlde eare, o Fryske grûn!

 • Wapen van Fryslân

  wapen fan fryslan

  Het Friese wapen herinnert aan de Middeleeuwen. De 7 blokjes verwijzen naar de 7 (middeleeuwse) zeelanden. Dit waren zelfstandige landstreken langs de kust van Alkmaar tot de Weser, die samengingen in een verdedigingsverbond tegen de Noormannen.

  Meer info
 • Downloads

  Download op deze pagina het 'handboek husstyl', de 'kleurcodes Provincie Fryslan' en de logos van de provincie.

  Meer info

Pagina opties