Opstijgen of landen met een luchtvaartuig buiten een luchthaven

Samenvatting

Het is verboden om buiten een vliegveld op te stijgen of te landen met een luchtvaartuig. Luchtvaartuigen zijn bijvoorbeeld helikopters en zweefvliegtuigen. U heeft meestal een 'tijdelijk en uitzonderlijk gebruik' (TUG) ontheffing nodig als u ontheffing van dit verbod wilt.

Voorwaarden

De luchtvaartuigen waarvoor u ontheffing kunt aanvragen zijn:

  • helikopters;
  • zweeftoestellen;
  • micro light aeroplanes (mla);
  • onbemande luchtvaartuigen (drones) van 25 tot 150 kg;
  • watervliegtuigen;
  • landbouwluchtvaartuigen;
  • luchtschepen;
  • vliegtuigen voor een luchtshow.

Voor een modelvliegtuig en drones met een maximaal gewicht van 25 kg heeft u geen TUG-ontheffing nodig. Wel gelden er Rijksregels voor. Ook voor vrije ballonnen, schermzweeftoestellen en zeilvliegtuigen is geen ontheffing meer vereist.

Beleidsregel TUG-ontheffing

Ontheffingen voor deze luchtvaartuigen noemen we 'ontheffingen tijdelijk en uitzonderlijk gebruik Wet luchtvaart' (TUG-ontheffing). De regels die hiervoor gelden staan in de Beleidsregel voor het verlenen van ontheffingen voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik op grond van de Wet luchtvaart in de provincie Fryslân (PB 2012-44)

Er zijn twee soorten ontheffingen:

  • de locatiegebonden ontheffing (alle bovengenoemde luchtvaartuigen);
  • de generieke ontheffing (alleen helikopters).

Een TUG-ontheffing wordt in beginsel niet verleend als de TUG-locatie in een ecologische hoofdstructuur (thans Natuurnetwerk Nederland (NNN)), Natura 2000-gebied en stiltegebied ligt. Hetzelfde geldt in bepaalde perioden van het jaar voor ganzenfoerageergebieden en vogelbroedgebieden. De gebieden waar deze beperkingen gelden, zijn weergegeven op de kaart

Locatiegebonden ontheffing

Een locatiegebonden ontheffing kunt u aanvragen voor evenementen, projecten of eenmalige vluchtdagen voor landingen of starts op één dag of meer dagen, voor in beginsel niet meer dan 12 dagen per jaar voor een bepaald terrein. Voordat Gedeputeerde Staten een besluit nemen moet het advies van de burgemeester van de betreffende gemeente worden ingewonnen.

Generieke ontheffing

Een generieke ontheffing voor de gehele provincie geldt voor maximaal 12 maanden. Deze kan uitsluitend worden aangevraagd voor vluchten die worden uitgevoerd met een helikopter. Hierbij geldt een maximaal gebruik van 12 dagen per jaar. Voor helikopters geldt daarbij een maximum van twee landingen en twee starts per dag per terrein. Voordat Gedeputeerde Staten een besluit nemen moet ook bij een generieke ontheffing het advies van de burgemeester van de betreffende gemeente worden ingewonnen.

Luchthavenregeling en Luchthavenbesluit

Wanneer een terrein vaker dan 12 vluchtdagen per jaar door een luchtvaarttuig zoals o.a. Micro Light Aircraft (MLA), of helikopter wordt gebruikt, is er sprake van structureel gebruik.  Het terrein krijgt dan de status van luchthaven. U dient dan een Luchthavenregeling of Luchthavenbesluit aan te vragen. Een luchthavenbesluit is nodig als er milieueffecten (geluids- en/of externe veiligheidscontouren) buiten het luchthavengebied liggen. Als dit niet het geval is, is een luchthavenregeling nodig.

Is er sprake van incidenteel gebruik van een terrein (minder dan 12 vluchtdagen per jaar), dan kunt u een Ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG-ontheffing) aanvragen. .

Contact

Voor meer informatie en/of vragen kunt u terecht bij het klantencontactcentrum van de provincie Fryslân of bij de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO, luchtvaart@fumo.nl).

U kunt uw melding digitaal indienen bij de provincie Fryslân met onderstaande linken:

Fryslan - TUG-ontheffing aanvragen - Toelichting

Fryslan - 24-uursmelding Luchtvaart - Toelichting

Fryslan - Aanvraag luchthavenregeling - Toelichting

Termijn

De FUMO  beslist binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek op uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank(eksterne keppeling).

Wet- en regelgeving