De Faunabeheereenheid (FBE) krijgt van het college van Gedeputeerde Staten een rechtstreekse opdracht voor het beheer van damherten in de omgeving Katlijk-Oranjewoud. Dat hebben Gedeputeerde Staten op 6 juli besloten. Het aantal damherten loopt flink op en daardoor komt de verkeersveiligheid in het gedrang. Daarom is het nodig snel maatregelen te treffen en de kudde te verkleinen.

In 2019 is de 'Beleidsnotitie bescherming en beheer damherten in Fryslân' vastgesteld. Op basis daarvan moet de FBE een beheerplan maken. Het is nog niet gelukt om een door alle partijen gedragen plan te maken. Daarom vroeg de FBE om een rechtstreekse opdracht van GS, vooruitlopend op het vaststellen van een faunabeheerplan, om de kudde te verkleinen en daarmee de onveilige situaties op de weg aan te pakken.

Gedeputeerde Klaas Fokkinga: “It is wichtich om oan ‘e gong te gean mei it behear fan deimen. Op ferskate plakken, mar benammen by Ketlik-Oranjewâld, drukt it grutte tal deimen op de ferkearsfeiligens. Se stekke soms ûnferwachts de dyk oer. Dat soarge de ôfrûne tiid al foar gefaarlike situaasjes en oanridingen. Dêrom is it nedich it oantal werom te bringen. Dat is fansels gjin moaie boadskip en dat dogge wy dan ek net samar. Wy hawwe ek lûd krigen út de omjouwing dat der in protte oerlêst is fan de deimen, benammen om’t se tunen keal ite. Oan ‘e oare kant hearre wy ek dat in soad minsken it moai fine dat de deimen dêr rinne. It draacht by oan de natuerbelibbing. Dêrom is it seker ek net de bedoeling om fan alle deimen ôf te kommen. Wy sette yn op in lytsere keppel, dy’t better te beheinen is, sadat der minder ûnfeilige situaasjes ûntsteane. De ferwachting is dat de oerlêst dan ek ôfnimme sil.”

Preventie

De Wet Natuurbescherming schrijft voor dat er eerst preventieve maatregelen worden uitgevoerd, voordat overgegaan wordt op afschot. Preventieve maatregelen zijn bijvoorbeeld het plaatsen van hekken langs de weg, waarschuwingsborden, geboortebeperking of het vangen en verplaatsen van de dieren. Omdat het nodig is de groep op korte termijn te verkleinen, is de inzet om preventieve maatregelen en afschot te combineren. Het afschot gebeurt buiten de periodes van dracht en geboorte van jongen, zodat drachtige en jonge herten niet geschoten worden. De uitvoering van de maatregelen pakt de FBE op in samenwerking met wildbeheereenheden en terreinbeheerders.

Hertenkampen

Het damhert is een soort die van oorsprong niet in Fryslân voorkomt. De herten die er nu rondlopen zijn vermoedelijk ontsnapt of vrijgelaten, bijvoorbeeld uit hertenkampen, en hebben zich voortgeplant. Het is inmiddels een inheemse, beschermde soort in Nederland. Er zijn voldoende herten om de populatie in Nederland te behouden. Daarom is het mogelijk om in te grijpen en het aantal bij Oranjewoud terug te brengen.

Van 10 juli tot en met 21 augustus is het mogelijk bezwaar in te dienen op het verstrekken van de opdracht.