Het college van Gedeputeerde Staten heeft op 17 januari 2023 het ontwerp van de wijzigingsverordening Omgevingsverordening en Waterverordening vastgesteld.  

De tekst van de wijzigingsverordening kun u hier raadplegen. Tevens is een geconsolideerde versie opgesteld. Deze conceptversie kunt u hier raadplegen. Vanaf januari 2024 is er een definitieve versie beschikbaar.

Zienswijzen

Het ontwerp van deze wijzigingsverordening lag ter inzage van 23 januari 2023 tot en met 6 maart 2023. In deze periode konden inwoners reageren op dit vastgestelde ontwerp.

Belangrijkste wijzigingen op een rij

In deze wijzigingsverordening worden, naast een paar technische zaken, een paar inhoudelijke onderwerpen aangepast. Inhoudelijk zijn dit de belangrijkste punten:
 

Verdringingsreeks water

Het IJsselmeer is, samen met het Markermeer, de belangrijkste zoetwaterbuffer van Nederland. Met beheermaatregelen zorgt de overheid voor optimaal beheer van deze buffervooraad. Hierover zijn afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in de Bestuursovereenkomst Waterverdeling regio IJsselmeergebied. Die afspraken gaan over hoe het zoete water uit het IJsselmeer en het Markermeer wordt verdeeld naar de verschillende provincies en waterschappen. Onderdeel van de afspraken is ook de zogenoemde verdringingsreeks. In de verdringingsreeks water zijn de voorrangsregels opgenomen voor het gebruik van water in tijden van droogte. In de huidige Waterverordening en in de Omgevingsverordening is al een verdringingsreeks opgenomen. Deze wordt nu geactualiseerd.

Omdat de nieuwe verdringingsreeks zo snel mogelijk moet kunnen worden toegepast is ervoor gekozen om zowel de Waterverordening als de Omgevingsverordening aan te passen. Op dit moment is de verwachting dat de Omgevingswet op 1 juli 2023 in werking zal treden, maar zeker is dat niet. De Omgevingsverordening treedt tegelijk met de Omgevingswet in werking. Door de aangepaste verdringingsreeks ook in de Waterverordening op te nemen kan deze na besluitvorming door Provinciale Staten rond de zomerperiode gaan gelden.

Ontgrondingen

In de huidige Ontgrondingenverordening is een meldplicht voor ontgrondingen opgenomen. Deze meldplicht is niet in de Omgevingsverordening opgenomen. In deze Wijzigingsverordening wordt de meldingsplicht voor ontgrondingen, zoals die nu bestaat in de Ontgrondingenverordening Friesland, alsnog opgenomen in de Omgevingsverordening, omdat deze bij nader inzien toch niet kan worden gemist. De meldingsplicht is gewenst om adequaat toezicht te kunnen houden in het veld. Met een melding kunnen toezichthouders gericht het veld in om te controleren op illegale ontgrondingen. Dit zorgt ervoor dat de tijdsbesteding effectiever wordt ingericht, omdat door meldingen er gericht aanwijzingen zijn voor ontgrondingsactiviteiten binnen de provincie Fryslân.

Wadi vergunningsvrij

In het ontwerp van de wijzigingsverordening Omgevingsverordening is nieuw dat een wadi  vergunningvrij wordt. Een wadi is een opslag- en infiltratievoorziening, die tijdelijk gevuld kan zijn met hemelwater. Ongeveer 25 jaar geleden werden wadi’s geïntroduceerd in Nederland als oplossing voor een rioleringsprobleem met betrekking tot de afvoer van regenwater.

De Ontgrondingenverordening Friesland is uit 1996 en heeft geen rekening gehouden met deze toen nog nieuwe ontwikkeling. Voor de aanleg van een wadi zal een voor wat betreft oppervlakte en diepte beperkte ontgronding nodig zijn, die nauwelijks tot geen gevolgen heeft voor de omgeving. Deze ontgronding kan daarom vrijgesteld worden van de vergunningplicht. Voor een wadi vanaf 3.000 m³ moet een melding worden gedaan, zoals ook bij de overige vrijstellingen het geval is.

Documenten

Heeft u problemen met de leesbaarheid? Dan kunt u een formulier invullen of bellen met het Klantcontactcentrum. Zij helpen u graag verder.