Samenvatting

Als uw bedrijfsactiviteiten het milieu kunnen schaden, dan moet u hiervoor eerst toestemming vragen. Bijvoorbeeld als u een bedrijf opricht of verandert. De provincie Fryslân kan u daarna een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) verlenen. Dit is een eenvoudige omgevingsvergunning voor het milieu zonder voorschriften.

Omschrijving

Een bedrijf moet vooraf toestemming vragen als het activiteiten wil doen die een nadelige invloed hebben op het milieu. Bijvoorbeeld op het gebied van windturbineparken, rioolwaterzuivering, beheer en opslag van afvalstoffen, grond of baggerspecie en voor de opwekking van aardwarmte. De provincie Fryslân voert dan een beperkte milieutoets uit. Bij toestemming krijgt u een eenvoudige omgevingsvergunning, zonder voorschriften.

Voorwaarden

De milieutoets is van toepassing als:

1. een m.e.r.-beoordeling verplicht is (m.e.r. = milieueffectrapportage) zoals voor:

  • windturbineparken;
  • grote rioolwaterzuiveringsinstallaties;
  • bierbrouwerijen;
  • veehouderijen.

2. de provincie moet toetsen om te beoordelen of de activiteit past in de lokale situatie, zoals bij:

  • activiteiten met afvalstoffen – worden de afvalstoffen doelmatig beheerd;
  • installatie van gesloten bodemenergiesystemen (voor opwekking van aardwarmte) in zogenaamde interferentiegebieden, gebieden waarin deze systemen elkaar kunnen storen;
  • cement- en betonfabricage;
  • vergisting van dierlijke meststoffen.

Voor de m.e.r.-beoordelingen geldt: de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) wordt alleen afgegeven als uit de m.e.r.-beoordeling volgt dat er daarna geen m.e.r. hoeft te worden opgesteld. De provincie kan u dan een OBM verlenen, waarvoor u de reguliere procedure volgt.

Moet er wel een m.e.r. worden opgesteld? Dan kunt u een gewone omgevingsvergunning aanvragen. Hiervoor moet u de uitgebreide procedure volgen.

Contact

U overlegt eventueel met de FUMO(eksterne link). De toestemming voor de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) vraagt u aan via het Omgevingsloket online(eksterne link). In het loket kunt u de vergunningcheck doen. U ziet dan meteen of u een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of geen van beide.

Termijn

U krijgt de beslissing binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. De provincie Fryslân kan deze termijn verlengen met 6 weken.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank(eksterne link).

Wet- en regelgeving

Wet milieubeheer(eksterne link)
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht(eksterne link)
Besluit omgevingsrecht(eksterne link)
Besluit milieueffectrapportage(eksterne link)
Besluit lozen buiten inrichtingen(eksterne link)

Meer informatie

Omgevingsloket online(eksterne link)