Rûnlieding provinsjehûs

Wolle jo ris yn it provinsjehûs sjen? Dat kin! De provinsje Fryslân fersoarget rûnliedingen wêrby jo in oantal monumentale hichtepunten fan it gebou kriget te sjen wêrûnder ek de Statenzaal en de kunstcollectie fan de provinsje Fryslân wurdt toand.

De rûnliedingen binne freeds om 14.00 oere.

Foar groepsinformaasje freegje wy jo it formulier yn te foljen.

Groepsformulier

Pagina opties

Besjogge jo dizze webside it leafst yn it Nederlânsk of yn it Frysk? Selektearje jo foarkar.

De hjoeddeistige taalfoarkar is:

FryskNederlands

As jo jo foarkar letter feroarje wolle, klik dan op de flagge rjochts boppe-yn de webside.