Fryske taal

Taal fan it hert

Wolle jo yn eskimplaar ûntfange fan het boekje Taal fan het hert? Folje dan ûndersteand formulier yn.  

Oanfreegje boekje Taal fan it hert

Plaknammen yn Fryslân

Besjoch de list mei offisjele plaknammen fan de provinsje Fryslân.

Nederlânske oersettings opfreegje

De provinsje publisearret stikken yn it Frysk of it Nederlânsk. Foar ien dy't in Frysktalich stik ûntfangt en dy taal net behearsket, is op oanfraach in Nederlânske oersetting te krijen. Mei it ûndersteande formulier kin ek in oersetting fan ien of mear stikken oanfrege wurde (Alle fjilden moatte ynfold wurde. Jo persoanlike gegevens wurde net oan tredden jûn of foar oare doelen brûkt as dêr't jo se hjir foar efterlitten hawwe).

Oersetting oanfreegje

De kosten foar in oersetting

In oersetting is fergees as it giet om:

  • oantekens fan in gearkomste;
  • in fêststelling fan foarskriften en/of beliedsregels;
  • in beslút of in oare hanneling.

Te downloaden:

Wetlik Ramt

De Fryske taal en kultuer wurdt beskerme en befoardere troch ferskillende wetten en ferdraggen op provinsjaal, nasjonaal en Europeesk nivo

Ga naar Wetlik Ramt

Underwiis

De provinsje Fryslân stimulearret en subsidearret, oerienkomstich Europeeske en nasjonale wet- en regeljouwing, it brûken fan it Frysk 

Gean nei Underwiis

Literatuer

Alle ynwenners fan ús provinsje hawwe yn it deistich libben op ien oft oare wize te krijen mei meardere talen

Gean nei Literatuer

Pagina opties