Oer de provinsje

Kaart, flagge, logo, wapen en folksliet

Kaart, flagge, logo, wapen en folksliet

Link

Provincie Fryslân as wurkjouwer

Fakatures en iepen sollisitaasjes

Link

Ynkeap- en oanbestegingsregels

Oan hokker regels moatte wy us hâlde?

Link

Keunstkolleksje

De provinsje hat in grutte keunstkolleksje

Link

Fryske taal

Frysk en Fryslân heare by elkoar

Link

Fryslân yn sifers

In oersjoch fan allegear sosjaal-ekonomyske en demografyske gegevens op provinsjale skeal

Link

Statenjacht 'Friso'

It fraaie skip spilet in rol yn de promoasjeaktiviteiten fan de provinsje

Link

Provinsjale Produkten Fryslân

Hjir fine jo alle ûnderwerpen dy jo by de provinsje kinne oanfreegje of regelje

link naar direct regelen

Organogram, njonken- funksjes en meer

Organogram, njonkenfunksjes, gedrachskoade

Naar de pagina over de Organogram, nevenfuncties en gedragscode

Finânsjes

Hoe sit it mei it provinsjale jild?

Link

Keunstrûnlieding provinsjehûs

Wolle jo ris yn it provinsjehûs sjen?

Link

Pagina opties