Oer de provinsje

Kaart, flagge, logo, wapen en folksliet

Kaart, flagge, logo, wapen en folksliet

Link

Provincie Fryslân as wurkjouwer

Fakatures en iepen sollisitaasjes

Link

Ynkeap- en oanbestegingsregels

Oan hokker regels moatte wy us hâlde?

Link

Keunstrûnlieding provinsjehûs

Wolle jo ris yn it provinsjehûs sjen?

Link

Fryske taal

Frysk en Fryslân heare by elkoar

Link

Fryslân yn sifers

In oersjoch fan allegear sosjaal-ekonomyske en demografyske gegevens op provinsjale skeal

Link

Statenjacht 'Friso'

It fraaie skip spilet in rol yn de promoasjeaktiviteiten fan de provinsje

Link

Keunstkolleksje

De provinsje hat in grutte keunstkolleksje

Link

Organogram, njonken- funksjes en meer

Organogram, njonkenfunksjes, gedrachskoade

Naar de pagina over de Organogram, nevenfuncties en gedragscode

Finânsjes

Hoe sit it mei it provinsjale jild?

Link

Wolkom op 'e lêste tongersdei fan 'e moanne

Op ‘e lêste tongersdei fan ‘e moanne binne jo tige wolkom yn it provinsjehûs

Link

Provinsjale Produkten Fryslân

Hjir fine jo alle ûnderwerpen dy jo by de provinsje kinne oanfreegje of regelje

link naar direct regelen

Pagina opties

Besjogge jo dizze webside it leafst yn it Nederlânsk of yn it Frysk? Selektearje jo foarkar.

De hjoeddeistige taalfoarkar is:

FryskNederlands

As jo jo foarkar letter feroarje wolle, klik dan op de flagge rjochts boppe-yn de webside.