Oer de provinsje

Finânsjes

Hoe sit it mei it provinsjale jild?

Link

Keunstkolleksje

De provinsje hat in grutte keunstkolleksje

Link

Provincie Fryslân as wurkjouwer

Fakatures en iepen sollisitaasjes

Link

Ynkeap- en oanbestegingsregels

Oan hokker regels moatte wy us hâlde?

Link

Fryslân yn sifers

In oersjoch fan allegear sosjaal-ekonomyske en demografyske gegevens op provinsjale skeal

Link

Keunstrûnlieding provinsjehûs

Wolle jo ris yn it provinsjehûs sjen?

Link

Provinsjehûs

Mear ynformaasje oer it Provinsjehûs

Link

Kaart, flagge, logo, wapen en folksliet

Kaart, flagge, logo, wapen en folksliet

Link

Organogram, njonken- funksjes en meer

Organogram, njonkenfunksjes, gedrachskoade

Naar de pagina over de Organogram, nevenfuncties en gedragscode

Statenjacht 'Friso'

It fraaie skip spilet in rol yn de promoasjeaktiviteiten fan de provinsje

Link

Pagina opties