Stikstof fergunnings (PAS)

In tal Natura 2000-gebieten (beskerme natuer) is gefoelich foar delslach fan stikstof. In soad aktiviteiten produsearje stikstof, lykas it oanlizzen fan diken, dongfergêsting en greidbuorkerijen.

De meast aktuele ynformaasje en alle keamerbrieven oer de útspraak oer it PAS en de gefolgen dêrfan fine jo op de webside fan BIJ 12 > 

Yntern saldearje

Yntern saldearje betsjut dat je op lokaasje maatregels treffe dy’t de útstjit ferminderje en dêrnei de rjochten op deselde lokaasje brûke om aktiviteiten út te fieren.

Ekstern saldearje

Ekstern saldearje hâldt yn dat je, wannear’t dat mooglik is, op in oar plak (yn de omjouwing) rjochten oernimme om aktiviteiten út te fieren.

ADC-toets

Wannear’t in inisjatyfnimmer gjin gebrûk meitsje kin fan yn- of ekstern saldearje kin der in ADC-toets dien wurde. Dizze toets kin brûkt wurde foar aktiviteiten wêrfoar gjin alternativen binne om it op in oare manier út te fieren, der in twingende reden fan grut iepenbier belang jildt en der kompensearjende maatregels útfierd wurde. Dit is in swiere toets. Om it gebrûk fan de ADC-toets better mooglik te meitsjen, wurdt der in hantrekken opsteld. Dit is yn de Keamerbrief fan 4 oktober (kenmerk: DGNVLG-NP / 19226115) te lêzen.

Online oanfreegje

Jo kinne jo fergunning ienfâldich online oanfreegje. Foar de fergunningoanfraach is ‘e-herkenning’ nivo 2+ nedich.

Fergunning online oanfreegje

Jo betelje de provinsje leezjes foar it yn behanneling nimmen fan in oanfraach foar in fergunning. Dat bedrach betelje jo oan de provinsje foar it gebrûk fan ús tsjinsten of produkten. De aktuele leezjesbedraggen binne yn de Legesverordening provincie Fryslân te finen.

Kontakt

Hawwe jo fragen oer stikstof, it AERIUS-rekkenpgramma, Natura 2000 of fergunning ferliening yn it algemien? Dan kinne jo terjochte by de Helpdesk Stikstof en Natura 2000 fan BIJ12. De helpdesk is eltse wurkdei fan 09.00 oant en mei 12.00 oere tillefoanysk berikber (085 – 486 25 90). Ek kinne jo in mail stjoere fia de webside.

Hawwe jo fragen oer jo eigen fergunning of jo projekt? Dan kinne jo kontakt opnimme mei de ôfdieling Wet Natuurberscherming fan de provinsje Fryslân. Dat kin troch te mailen nei wnb@fryslan.frl of te beljen nei 058 - 292 89 95.

  • Petearen mei Fryslân oer stikstofproblematyk

    Yn de kommende twa wike giet de provinsje Fryslân mei belanghawwende sektoaren yn petear oer de stikstofproblematyk. Yn dizze faze hat de provinsje petearen mei fertsjintwurdigers út ‘e lânbou, natuer, bou, ferfier en bedriuwslibben. Dy petearen binne in earste oanset nei in brede dialooch mei Fryslân.

  • Provinsje lûkt beliedsregels stikstof yn

    De provinsje Fryslân lûkt de beliedsregels stikstof yn. Dat makke deputearre Johannes Kramer op freedtemiddei 11 oktober bekend. Dat die de deputearre yn it bywêzen fan in grut tal protestearjende boeren dy 't mei trekkers nei it Provinsjehûs kommen wiene.

Pagina opties