Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

In tal Natura 2000-gebieten (beskerme natuer) is gefoelich foar delslach fan stikstof. In soad aktiviteiten produsearje stikstof, lykas it oanlizzen fan diken, dongfergêsting en greidbuorkerijen. Om dochs ekonomyske ûntwikkeling mooglik te meitsjen, sûnder de natuer skea te dwaan, waard de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) yn it libben roppen. Op grûn fan de PAS koe de provinsje tastimming jaan foar aktiviteiten dêr’t stikstof by útstjitten waard.

Útspraak Raad van State

Op 29 maaie 2019 hat de Raad van State (RvS) útspraak oer de PAS dien. De Raad van State hat oardiele dat de PAS net mear as basis brûkt wurde mei om tastimming te ferlienen foar aktiviteiten dy’t stikstof produsearje. Dat betsjut dat rinnende saken fertraging oprinne en op ‘en nij beoardiele wurde moatte.

Dêrneist hat de Raad van State besletten dat der in fergunning nedich is foar it weidzjen fan fee en it bedongjen fan grûn. Minister Schouten jout oan dat der yn it rinnende seizoen foar weidzjen en dongjen (2019) net aktyf hanthavene wurde sil op de fergunningsplicht. Yn de ôfrûne jierren hawwe de sektor en oerheden harren ynspand om it tal kij yn ‘e greide te ferheegjen. Dêrom wurdt der alles oan dien om foar it begjin fan it kommende seizoen (2020) in oanpak beskikber te hawwen foar it legalisearjen fan weidzjen en dongjen.

De meast aktuele ynformaasje en alle keamerbrieven oer de útspraak oer it PAS en de gefolgen dêrfan fine jo op de webside fan BIJ 12 >

Rinnende prosedueren yn Fryslân

Beropsprosedueren - Der rinne út Fryslân noch sawat 130 beropsprosedueren by de Rechtbank Noord Nederland en de Raad van State. Dat binne allegearre ferliende tastimmings foar greidbuorkerijen dy’t noch net fêststeand binne, omdat der berop tsjin oantekene is. De Rechtbank Noord Nederland en de Raad van State sille yn de kommende tiid útspraak oer de oanhâlden saken dwaan.

Fergunningsprosedueren – Der rinne 73 fergunningsprosedueren (oanfragen en ferliende (ûntwerp) fergunnings) by de provinsje Fryslân, dy’t noch net definityf binne. Dy fergunnings steane noch net fêst en moatte dus op ‘en nij troch de provinsje besjoen wurde.

Meldings – Yn de perioade fan 1 july 2015 oant en mei 31 maaie 2019 binne foar Fryslân 293 meldings yn AERIUS Calculator dien. De provinsjes en it ministearje besjogge mei-inoar hoe’t omgien wurde moat mei aktiviteiten dy’t no noch útfierd wurde moatte en dêr’t inkeld in melding foar dien is.

Ferfolch en mear ynformaasje

Minister Schouten fan Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, nimt regy yn it sykjen nei oplossings foar de koarte, middellange en lange termyn.

  1. Koarte termyn: urginte kwestjes oangeande fergunningferliening en hanthavening;
  2. Middellange termyn: beliedsramten foar ADC-toets en ekstern saldearje, sadat yn de oergongsfaze fergunningferliening mooglik is;
  3. Langere termyn: strukturele oplossings foar de langere termyn as ferfanging fan de eardere PAS, rjochte op 2023 en fierder.

Op de webside fan BIJ12 fine jo mear ynformaasje oangeande de útspraak fan de Raad van State oer de PAS. Dat is in mienskiplike webside fan it Ryk en de provinsjes yn Nederlân. Sadree’t der mear ynformaasje bekend wurdt oer hoe’t wy mei de gefolgen fan de útspraak fan de Raad van State omgeane, dan fine jo op dy side mear ynformaasje. Ek fine jo dêr in list fan in soad stelde fragen en antwurden.

Fergunning ferliening sûnder PAS

Mei de útspraak fan de Raad van State ferfalt de fergunningferliening fia de PAS. Om in fergunning krije te kinnen, moatte inisjatyfnimmers derom weromfalle op yntern saldearje (rjochten op lokaasje brûke foar útwreidzjen, troch maatregels te nimmen dy’t útstjit ferminderje), ekstern saldearje (earne oars rjochten opkeapje) of in ADC-toets.

Yn- en ekstern saldearje

In tal projekten kin troch yntern te saldearjen in stikstofeffekt foarkomme en kin dus in fergunning oanfreegje. It stribjen is om yn de simmer fan 2019 in aktualisearre rekkenhelp beskikber te stellen, dêr’t oanfregers de stikstofemisje fan harren foarnommen projekt mei yn byld bringe kinne. Dy berekkening kinne sy yn de fergunningoanfraach brûke. Foar it tapasse kinnen fan ekstern saldearje en de ADC-toets binne fierdere ôfspraken tusken PAS-partners nedich. It stribjen is om fan ’t hjerst in belied beskikber te hawwen.

Sadree’t de rekkenhelp foar yntern saldearje beskikber is, kin de fergunning ienfâldich online oanfrege wurde. Foar de fergunningoanfraach is ‘e-herkenning’ nivo 2+ nedich.

PAS-fergunning online oanfreegje

Jo betelje de provinsje leezjes foar it yn behanneling nimmen fan in oanfraach foar in fergunning. Dat bedrach betelje jo oan de provinsje foar it gebrûk fan ús tsjinsten of produkten. De aktuele leezjesbedraggen binne yn de Legesverordening provincie Fryslân te finen.

Kontakt

As jo nei it trochlêzen fan de ynformaasje op de webside fan BIJ12 noch fragen hawwe, of as jo in projekt yn in foaroerlis mei ús trochprate wolle, nim dan kontakt mei ús op. Dat kin fia wnb@fryslan.frl of telefoanysk:  058 - 292 89 95.

Spitigernôch hawwe wy op it stuit noch net op alle oanfragen in antwurd. Wol is it wichtich dat wy ynsichtlik krije hokker fragen der yn Fryslân libje.

Del te laden:

Pagina opties

Besjogge jo dizze webside it leafst yn it Nederlânsk of yn it Frysk? Selektearje jo foarkar.

De hjoeddeistige taalfoarkar is:

FryskNederlands

As jo jo foarkar letter feroarje wolle, klik dan op de flagge rjochts boppe-yn de webside.