NME de Naturij in Drachten is het centrum voor natuur- en duurzaamheidseducatie voor de gemeenten Smallingerland, Heerenveen en omstreken. De Naturij wil moderniseren, zodat zij toekomstbestendig zijn en hun werkzaamheden nog vele jaren kunnen uitvoeren. Eerder dit jaar ontvingen zij hiervoor subsidie uit het Iepen Mienskipfûns. De jury koos dit IMF-project als winnaar van de LF2028-prijs in de regio Zuidoost Friesland. Vandaag mocht initiatiefneemster en bestuurslid Femmy Lieben de bijbehorende cheque van 2028 euro in ontvangst nemen.  Dit bedrag is een aanmoedigingsprijs die vanuit het IMF in samenwerking met LF2028 is opgezet. In totaal ontvangen jaarlijks 15 initiatiefnemers de prijs.

NCM de Naturij

Tine Bijstra en  Femmy Lieben met grote cheque in handen
Platformlid Tine Bijstra (links) overhandigt de cheque van 2028 euro aan Femmy Lieben, bestuurslid NME de Naturij

NME de Naturij is zich aan het ontwikkelen tot een spilfunctie in natuur- en duurzaamheidseducatie in de regio Zuidoost Friesland. Steeds meer scholen en instanties weten de Naturij te vinden en vragen materialen en lessen op. Daarom wil het centrum meegaan in de ontwikkelingen van modern en toekomstgericht onderwijs. Het streven is om zoveel mogelijk kinderen kennis te laten maken met de natuur, het landschap en duurzaamheid. Met de uitvoering van het project ‘Duurzaam en gezond de 21ste eeuw in’, kan het centrum de rol van verbindende schakel tussen jeugd, gemeenten en groene organisaties behouden en versterken.

Gedeputeerde Hoogland: “Om derfoar te soargjen dat ús natuer en lânskip ek yn de takomst troch minsken op wearde skatten wurdt, is’t fan belang de jongerein dêr al betiid mei yn de kunde komme te litten. Dit projekt draacht der oan by dat dy jonge minsken foar de takomst in drive ûntwikkelje om hjir sunich op te wêzen en te bliuwen”.

Juryrapport

De jury koos het IMF project uit de drie genomineerden voor de regio Zuidoost. Ook de jury vindt het belangrijk dat kinderen zich bewust worden van de kringloop in de natuur waar wij een onderdeel van uit maken. Om een verdiepende beleving aan de lessen toe te voegen, ziet de jury mogelijkheden in het verbinden met cultuureducatie. Kinderen kunnen via cultuureducatie hun persoonlijk verhaal over natuur laten zien. Uit de geselecteerde projecten van de overige vier regio’s heeft de jury eveneens een prijswinnaar gekozen. Ook zij ontvangen een bedrag van 2028 euro. Welke projecten dit zijn, kunt u lezen in bijgevoegd juryrapport. De juryleden zijn Immie Jonkman, directeur van Arcadia (LF2028) en Judith Baarsma van Keunstwurk.