Rijdt u vanaf Drachten of Harkema naar Rottevalle? Dan rijdt u over de provinciale weg, de N369. In mei dit jaar starten we met de werkzaamheden aan de N369 bij Rottevalle.

We pakken twee bij de Houtigehaechsterwei en de Heidbuorren aan. Afgelopen voorjaar hebben we ter voorbereiding op de werkzaamheden kabels en leidingen verlegd. In deze nieuwsbrief blikken we kort terug en leggen we uit wat we wanneer gaan doen.  

Terugblik: grondaankoop en bestemmingsplanprocedure

Om dit project uit te kunnen voeren was grond nodig. Voor het aankopen van grond hebben we een aantal processen moeten doorlopen. De grond die we hebben aangekocht had een agrarische bestemming, dit moest worden gewijzigd naar bestemming ‘verkeer’. We hebben daarom een bestemmingsplanwijziging aangevraagd bij de gemeente en het bestemmingplan is gewijzigd. Het ontwerp is tot in detail uitgewerkt. Aannemer Heijmans voert dit project in opdracht van provincie Fryslân uit.

Overzichtskaartje van boven
Impressie van de ovonde door Roelofs Adviesbureau

Archeologisch onderzoek

Het aangekochte stuk grond had naast de agrarische bestemming ook de bestemming ‘archeologisch waardevol gebied’. Het gebied lag in de bufferzone van een steentijdvindplaats. Dit duidde erop dat er in het verleden vuursteenvondsten zijn gedaan in de directe nabijheid van het plangebied. Daarom moesten we voor de bestemmingsplanprocedure archeologisch onderzoek laten uitvoeren. Dit heeft voor vertraging van het werk aan de N369 gezorgd. Uit het eerste verkennende booronderzoek bleek dat er inderdaad waardevolle archeologische materialen in de grond te vinden zijn. Uit nader onderzoek kwam naar voren dat het noodzakelijk was om het hele aangekochte stuk grond archeologisch te laten ontgraven.

Opgravingen

De archeologische ontgraving is uitgevoerd door RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. in de periode van juli tot en met oktober 2020. Hierbij zijn sporen van prehistorische bewoning onderzocht, met name resten uit de midden steentijd van zo’n 8000 jaar geleden. Om de verspreiding van de vondsten goed in kaart te brengen is de bodem in 3500 vakken van een halve meter bij een halve meter uitgegraven en gezeefd. Dit was een intensief karwei met als doel zoveel mogelijk archeologische informatie te verzamelen. Naast bijna tweehonderd vuurstenen werktuigen, leverde de ontgraving duizenden stukjes houtskool, natuursteen en vuursteensplinters op. De exacte verspreiding van dit ‘afval’ kan mogelijk meer vertellen over wie hier zijn geweest en wat ze hebben gedaan. De komende maanden bestudeert RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. de verzamelde informatie en legt de bevindingen vast in een rapport. Rottevalle is een deel van haar oudste geschiedenis rijker.

Een weiland met een stuk zand en een auto en een bouwkeet
Het opgraven van het terrein in vakken van 50 x 50 cm, waarbij het zand in big-bags wordt verzameld.
Werkende mensen in oranje hesjes
De spoelinstallatie waarin het zand wordt gezeefd over een zeef met gaatjes van 3 mm en de vondsten worden verzameld.
3 stenen naast elkaar die lijken op een bijl
Een complete bijl die vermoedelijk kan worden gedateerd in het laat-mesolithicum (ca. 6500-4900 v.Chr.).
3 stenen naast elkaar die lijken op een speerpunt
Drie pijlpunten die in hetzelfde vak van 50 x 50 cm in het noordelijke deel van het opgravingsterrein zijn gevonden.

Aanleg ovonde

De kruispunten maken we veiliger en overzichtelijker. Om de doorstroming van het verkeer vanaf de zijwegen naar de N369 te bevorderen leggen we een ovonde aan. Adviesbureau Roelofs heeft eerder een aantal schetsontwerpen uitgewerkt in overleg met de werkgroep, waar onder andere de plaatselijke belangen van Rottevalle en Houtigehage in zitten. De ontwerpen zijn ook besproken met de politie, Arriva en (transport)bedrijven uit de omgeving. Uit meerdere schetsontwerpen is gezamenlijk met de werkgroep één voorkeursoplossing gekozen. De voorkeursoplossing is in februari 2019 tijdens een informatiebijeenkomst in De Herberg van Smallingerland aan het dorp gepresenteerd.

Afgelopen winter hebben we alvast enkele bomen verplant. De bomen stonden op de plek van de nieuwe parallelweg en de ovonde. De bomen hebben een andere plek in het ontwerp gekregen.

Overzicht van bovenaf hoe de rotonde er uit komt te zien als deze klaar is

 

Planning en hinder

Op maandag 17 mei starten we met de werkzaamheden aan de N369 bij Rottevalle. Naar verwachting is het werk op 6 augustus klaar. Tijdens de werkzaamheden is de helft van de weg afgesloten voor verkeer. Het verkeer van beide kanten moet daardoor afwisselend over een weghelft rijden. Dit kan beperkte hinder geven. Hieronder leest u hier meer over.

  • Van 25-05 t/m 30-07 is de afslag Heidbuorren afgesloten. Verkeer leiden we om via de afslag Rottevalle Zuid;
  • Van 25-05 t/m 23-07 is de afslag Houtigehaechsterwei afgesloten. Verkeer leiden we om via de Folgeralaan;
  • Van 15-06 t/m 23-07 is de afslag Foudenswei afgesloten. Verkeer leiden we om via de Folgeralaan. Fietsers kunnen gebruikmaken van een nieuw aangelegd fietspad;
  • Van 16-07 (09:00 uur) t/m 19-07 (05:00 uur) is de N369 ter hoogte van Rottevalle volledig afgesloten voor alle verkeer. Verkeer leiden we om via de N355, de N356 en de N31.

Omleidingsroute tijdens stremming N369

Van 16-07 (09:00 uur) t/m 19-07 (05:00 uur) is de N369 ter hoogte van Rottevalle volledig afgesloten voor alle verkeer. Verkeer leiden we om via de N355, de N356 en de N31.

Overzichtskaartje met daarop de omleidingsroute

 

Openbaar vervoer

De werkzaamheden zorgen ervoor dat de buslijn tijdens de stremming een alternatieve route rijdt. Reizigers kunnen opstappen bij alternatieve haltes. Meer informatie wordt in de bussen, bij de haltes en op de website van Arriva bekend gemaakt.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen? Mail dan naar provincie@fryslan.frl of bel met 058 - 292 59 25 van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren.   Klik hier voor een grotere afbeelding