Bewoners en bezoekers van Fryslân moeten zich veilig en vlot kunnen verplaatsen. Daarom investeerden we de afgelopen jaren in het Friese wegennet. De N354 tussen Sneek en Leeuwarden is, na de aanleg van de Haak om Leeuwarden en de Centrale As en de verbetering van de N381, het grootste bestaande knelpunt op provinciale wegen. De maximale snelheid is 80 kilometer per uur. We onderzoeken hoe we deze weg kunnen verbeteren.

We troffen de afgelopen jaren al verschillende maatregelen op de N354 tussen Sneek en Leeuwarden. Zo pakten we vorig jaar het gedeelte bij Tsienzerbuorren aan. De weg door de buurtschap is veiliger gemaakt door het een meer dorpse uitstraling te geven. Dit jaar beginnen we met de aanleg van twee ovondes bij de afslag naar Raerd en Easterwierrum. Zo maken we de weg van Sneek tot de A32 stapsgewijs veiliger.

Een auto op de weg met op de achtergrond een boerderij en de voorgrond de berm met paaltjes

Het onderzoek

We willen weten of de N354 het verkeer ook in de toekomst aan kan. Misschien zijn er aanvullende maatregelen nodig om de weg toekomstbestendig te maken. Daarom hebben we onderzoek gedaan naar de weg en het verkeer op deze weg. Gemeenten Súdwest-Fryslân en Leeuwarden dachten met ons mee. Ingenieursbureau Roelofs voerde het onderzoek uit.

Het onderzoek bestaat uit twee delen. Eerst onderzochten we op welke manier mensen reizen tussen Sneek en Leeuwarden. We keken niet alleen naar het verkeer op de N354, maar ook naar het verkeer op andere wegen in de omgeving. Ook het reizen met de trein en de fiets hebben we meegenomen. Dit noemen we hieronder het verplaatsingsonderzoek. Daarnaast vroegen we weggebruikers en mensen uit de omgeving om een enquête in te vullen over hoe zij de weg beleven.

Verplaatsingsonderzoek

Om inzicht te krijgen in hoeveel verkeer dagelijks over de N354 rijdt hebben we het aantal auto's geteld. Ook onderzochten we waar het verkeer vandaan kwam. Hiervoor gebruikten we anonieme data van TomTom-navigatiesystemen. We keken naar het aantal ongevallen en naar de uiterlijke kenmerken van de weg. Door al deze data te combineren hebben we een goed beeld van het verkeer op de N354 gekregen. Met behulp van toekomstmodellen maakten we een inschatting van de groei van het verkeer richting 2040.

Belevingsonderzoek

Met een enquête via social media onderzochten we hoe weggebruikers en mensen uit de omgeving de N354 en het verkeer op de weg beleven. Daarnaast hielden we interviews met leden van dorpsbelangen. Meer dan tweeduizend mensen deden mee aan het belevingsonderzoek.

Uitkomsten van het onderzoek

Op dit moment rijden er tussen de 11.000 en 12.000 voertuigen per dag over de N354. Het grootste deel van dit verkeer komt uit Fryslân. Veel verkeer gebruikt de weg als verbinding tussen Sneek en Leeuwarden (en omgeving). Dat maakt de N354 een belangrijke weg voor de regio. Naast het gebruik van de auto als vervoermiddel reizen ook veel mensen met de trein. Andere vervoermiddelen, zoals de fiets, worden minder vaak gebruikt om tussen beide steden te reizen.

Hier staat de verkeersintensiteiten ter vergelijking in
Een diagram waarop de procenten staan van het gebruik van diverse vervoersmiddelen

Meer verkeer op de N354 in de toekomst

We verwachten dat het verkeer op de N354 toeneemt. Naar verwachting rijden er in 2040 zo’n 13.000 tot 14.000 voertuigen per dag over de weg. Dat zijn er tweeduizend meer dan nu. Uit het onderzoek blijkt dat de bestaande weg deze stijging van het verkeer aan kan. Wel zijn aanvullende maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat de weg veilig is en blijft. Om de doorstroming van het verkeer te verbeteren, zodat het verkeer vlot over de N354 kan rijden, zou de snelheid omhoog moeten naar 100 kilometer per uur. Om de hele weg geschikt te maken als autoweg zijn meer ingrijpende maatregelen nodig.

Beleving van de N354

In het belevingsonderzoek is onderscheid gemaakt tussen de Blankendalwei (het deel tussen Sneek en Dearsum) en de Snitserdyk (het deel tussen Dearsum en de A32). Uit de enquête blijkt dat de weggebruikers en mensen uit de omgeving vooral de Snitserdyk als onoverzichtelijk en gevaarlijk beleven. Ook overheerst het gevoel dat het verkeer op de hele weg niet vlot kan doorrijden. De wens om veilig én vlot naar van Sneek naar Leeuwarden te kunnen rijden is er wel.  Uit figuur 4 blijkt dat de ondervraagden naast een veiligere N354 ook een kortere reistijd wensen. Aandachtspunt is wel de leefbaarheid in de directe omgeving. De Blankendalwei is in figuur 3 roze, de Snitserdyk blauw.

Een overzicht met wat de mienskip vindt van bepaalde zaken

Mogelijke maatregelen

In het onderzoek hebben we ten slotte een eerste verkenning gedaan naar maatregelen die we mogelijk kunnen nemen om het verkeer, ook in de toekomst, veilig en vlot over de N354 te laten rijden. Voorbeelden van deze maatregelen zijn: wegverlegging en ruimere bochten, veiligere bermen en nieuwe belijning. Ook het gebruik van nieuwe technologieën en het stimuleren van het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer kan een oplossing zijn. Op dit moment is nog niet bekend welke combinatie van maatregelen de voorkeur heeft.

Enquete wat er volgens de mienskip verbeterd moet worden

Hoe verder?

Dit onderzoek is klaar. We hebben een goed beeld van de situatie op en rondom de N354 tussen Sneek en Leeuwarden nu, en voor de toekomst. Het is mogelijk om zowel de verkeersveiligheid als de doorstroming van het verkeer op de N354 te verbeteren. Hoewel de weg de verwachte stijging van het verkeer aan kan, zijn er wel ingrijpende maatregelen nodig om met name de doorstroming aanzienlijk te verbeteren.

Dit onderzoek is een eerste verkenning. Met de uitvoering van dit onderzoek heeft Gedeputeerde Staten voldaan aan wat er in het provinciale Bestuursakkoord 2019-2023 staat beschreven. Gedeputeerde Staten stuurt de bevindingen door naar Provinciale Staten. Het is aan Provinciale Staten om te bepalen of dit onderzoek een vervolg moet krijgen en hoe dit onderzoek eruit gaat zien.

Bent u bent u benieuwd naar alle uitkomsten van het onderzoek? Ga naar www.roelofsgroep.nl/n354(eksterne link) / Lees(eksterne link) het volledige rapport(eksterne link).

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit onderzoek? Dan kunt u contact opnemen via provincie@fryslan.frl of bellen naar 058 292 5925 van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren.