Samenvatting

Verricht u handelingen die de bodem verontreinigen of aantasten, of laat u zulke handelingen verrichten? Constateert u dat er een verontreiniging of aantasting van de bodem is opgetreden? Dan is het belangrijk dat u daar zo snel mogelijk melding van maakt. U kunt dat doen bij de provincie Fryslân.

Omschrijving

U meldt verontreiniging of aantasting van de bodem zo snel mogelijk nadat u dit heeft gemerkt. Dit geldt ook als u activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen of aantasten doet of laat doen. 

De hier bedoelde activiteiten staan in de Wet bodembescherming. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • handelingen die erosie (afbraak), verdichting (samenpakking) of verzilting (verzouting) van de bodem tot gevolg kunnen hebben;
  • handelingen waarbij bepaalde stoffen op of in de bodem terecht moeten gaan komen om de structuur of de kwaliteit van de bodem te beïnvloeden; en 
  • andere handelingen waarbij ingrepen worden verricht of stoffen worden gebruikt die de bodem kunnen verontreinigen of aantasten.

Aanpak

Zo snel mogelijk nadat u op de hoogte bent van de verontreiniging of aantasting van de bodem doet u een melding. U geeft bij de melding aan welke maatregelen u van plan bent te nemen om de bodem te saneren of de aantasting te beperken. 
De maatregelen die u kunt en moet nemen bij de sanering hangen af van het soort en omvang van de verontreiniging.

Contact

Voor meer informatie en/of vragen kunt u terecht bij het klantencontactcentrum van de provincie Fryslân of bij de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO).(eksterne keppeling)

U kunt uw melding digitaal indienen bij de provincie Fryslân met onderstaande link:

Fryslan - Melding Wet bodembescherming

Wet- en regelgeving