Het samenwerkingsverband EcoLaNa bestaat uit twee akkerbouwbedrijven, één melkvee- en één schapenhouder in het gebied tussen de kustdorpen Holwerd en Ternaard. EcoLaNa staat voor Economisch en Ecologisch verantwoorde Landbouw en Natuur en heeft al 20 jaar ervaring met natuurinclusieve kringlooplandbouw. De vier landbouwbedrijven werken nauw samen en richten zich op de thema’s voedselveiligheid, kwaliteit, dierenwelzijn, milieu. Natuur en recreatie staan daarbij centraal. 7 woordvoerders Landbouw van de Friese Provinciale Staten en gedeputeerde Klaas Fokkinga namen vrijdag 8 oktober een kijkje en gingen in gesprek met de landbouwondernemers.

Gedeputeerde Klaas Fokkinga: “De landbouw kan het niet alleen. We moeten samenwerken. Ook in de landbouwagenda willen we samen met de betrokken stakeholders versnellen naar een natuurinclusieve en circulaire landbouw. De provincie Fryslân stimuleert en faciliteert deze samenwerking en dient als vraagbaak voor boeren. Daarnaast vind ik belangrijk dat succesvolle initiatieven zoals EcoLaNa ook in Den Haag bekend worden en een voorbeeld zijn voor de rest van Nederland.”

Kritisch

Tijdens het werkbezoek kwamen behalve de succesfactoren ook kritische kanttekeningen van de ondernemers aan de orde. Zo moet er nog veel gebeuren om de transitie van de traditionele landbouw naar maatschappelijk verantwoorde landbouw voor elkaar te krijgen. Boeren moeten bijvoorbeeld wel een financieel gezond bedrijf kunnen opzetten. En jonge boeren moeten gestimuleerd worden om een boerenbedrijf te starten of over te nemen van hun ouders. Dat is nodig om te voorkomen dat de kennis en ervaring van de landbouwbedrijven verloren gaat. De landbouw kan bijdragen aan de Friese brede welvaart als aan dit soort voorwaarden voldaan kan worden.

Meer informatie op www.ecolana.nl en www.fryslan.frl/landbouwagenda.