Inhoud van de functie
Ynhâld fan de funksje

De provincie zorgt er onder andere voor dat onze wegen begaanbaar blijven en dat we kunnen genieten van de Fryske natuur. Ook geven we ondernemers kansen en zorgen we ervoor dat de Fryske identiteit en cultuur behouden blijven. We werken aan grote nieuwe uitdagingen, zoals nieuwe natuur, veilige wegen, de Lelylijn, omvangrijke gebiedsinrichtingsprocessen, werkgelegenheid, en meer…

Binnen de opgave Bestemming Fryslân wordt gewerkt aan infrastructuur, mobiliteit en bereikbaarheid. Over de weg, het spoor en door het water.

Een van de belangrijke onderdelen binnen deze opgave is het regionaal openbaar vervoer. Hierbinnen wordt gewerkt met een concessie voor het regionale bus- en treinvervoer. De concessiemanager is verantwoordelijk voor het totale pakket van de concessies, wat zich uitstrekt van het inspelen op de actuele ontwikkelingen, de verduurzaming van het openbaar vervoer tot het juiste beheer van de nieuwe en lopende concessies. Met de komst van corona staat het regionaal openbaar vervoer voor nieuwe uitdagingen, waar ook de concessiemanager zich mee bezighoudt.

De concessiemanager opereert als opdrachtgever voor de concessiehouders. Daarbinnen draag je zorg voor een goede werkrelatie met de betrokken partijen en onderhoud je het relatienetwerk. Je voert het contractbeheer op juridisch, financieel en relationeel vlak en houdt de controle over de naleveing van de concessiecontracten door de vervoerders.

Het onderhouden van contracten komt onder andere tot uiting in je aanwezigheid bij het beheeroverleg van de concessies. Daarin word je bijgestaan door een assistent concessiemanager voor wat betreft de busconcessie. Voor de treinconcessie werk je samen met onze gezamenlijke opdrachtgever de provincie Groningen.

Een belangrijk deel van je werk is dat je de bestuurlijke advisering over het OV initieert, voorbereidt en uitvoert.

Je hebt een coördinerende rol richting het team concessiebeheer en het team OV. Voorkomende knelpunten in de concessie lossen jullie tijdig op via de juiste lijn van verantwoordelijkheden. Voor het onderdeel OV ben je daarnaast verantwoordelijk voor de integraliteit in beleid – en operationele keuzes.

Je neemt deel aan relevante interne en externe (landelijke) overleggen en geeft invulling aan strategisch partnerschap.

Wat vragen wij
Wat freegje wy

Je hebt strategisch inzicht en kan dit vertalen naar management- en/of bestuurlijke adviezen. 

Een visie op duurzaam, betaalbaar en veilig openbaar vervoer en kan deze verbinden met de visies van de betrokken partners. 

De vaardigheden en ervaring om strategie en visies te vertalen naar haalbare doelen en resultaten. Je kan dus schakelen op verschillende niveaus; van strategisch, tactisch naar operationeel en vice versa. 

Het inzicht om cijfermatige gegevens goed te doorgronden en te anticiperen op ontwikkelingen. Je stelt hiertoe voortgangsrapportages op en licht deze toe aan relevante stakeholders, zoals het provinciaal bestuur. 

Ervaring met complexe en (financieel) omvangrijke contracten en contractbeheer. 

Ervaring met relatiebeheer op het vlak van openbaar vervoer of in ieder geval een goede visie daarop. 

Ervaring met het tot stand brengen van synergie tussen verschillende belangen van partijen. 

Werk- en denkniveau op HBO+ of WO-niveau en een relevante opleiding waarin mobiliteit ruime aandacht heeft gehad. Je hebt voldoende werkervaring om deze rol goed invulling te kunnen geven, waarvan minimaal 5 jaar relevante werkervaring binnen het werkveld OV. Daarbij ben je op de hoogte van actuele ontwikkelingen en transities die plaatsvinden binnen het werkveld.  

Wat bieden wij
Wat biede wy

Je stapt in een dynamische en gedreven organisatie met mooie uitdagingen, waar je een volledige werkweek mee kan vullen. We bieden je dus een fulltime functie aan.

We werken in een moderne organisatievorm waar het resultaat voorop staat en samenwerking vanzelfsprekend is. Dit noemen we opgave gestuurd werken. Op deze manier kunnen we flexibel inspelen op vraagstukken die ontstaan bij inwoners en maatschappelijke organisaties. In de praktijk betekent dit dat veel medewerkers vanuit een pool op verschillende projecten en programma’s wordt ingezet, passend bij de maatschappelijke vraagstukken en hun ambities en kennis

Urenindicatie
Oerenyndikaasje

Het aantal uren voor deze functie bedraagt 36.

Schaalindicatie
Skaalyndikaasje

Afhankelijk van de kennis en kunde van de kandidaat is de waardering op het niveau van schaal 12 of 13 (max. schaal 12 bedraagt €  5.758,87 en max schaal 13 € 6.249,32)

Startdatum
Startdatum

De functie kan per direct ingevuld worden.

Einddatum
Eindatum

We gaan een overeenkomst voor een jaar met elkaar aan. En bevalt het van beide kanten goed? Dan ligt een vaste aanstelling in het verschiet.

Meer informatie/ interesse
Mear ynformaasje/ Ynteresse

Contactpersoon vacature: Fedde Moedt, projectleider, telefoon 058 - 292 57 04.

Contactpersoon sollicitatieprocedure: Marjolein van Dijk, poolmanager semi-continu Bestemming Fryslân, 06 - 50 53 40 74.

Solliciteer

De uiterste reactiedatum is tot en met 5 december. De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 10 december.

Wurkje by de provinsje Fryslân betsjut wurkje by in grutte organisaasje. Mei as haaddoel: mei inoar wurkje oan in moai en sterk Fryslân. Mei 750 kollega’s wurkje oan it bouwen fan in moaie wen- wurk- en leefomjouwing. De provinsje soarget der ûnder oare foar dat ús wegen begeanber bliuwe en dat wy genietsje kinne fan de Fryske natuer. Wy jouwe ek ûndernimmers kânsen en soargje derfoar dat de Fryske identiteit en kultuer behâlden bliuwe.

Wij zijn een tweetalige organisatie. Dat betekent dat je openstaat voor it Frysk, naast de Nederlandse taal. Passieve beheersing van de Friese taal dan wel de bereidheid om je dat eigen te maken, zit in je bagage.