Dit is een korte omschrijving van het aanvalsplan Internationaal ondernemen. Het volledige aanvalsplan kunt u hier downloaden: Aanvalsplan Internationaal ondernemen

Aanleiding

Internationalisering is voor de Friese economie van groot belang. Onderzoek toont aan dat internationaal actieve ondernemingen sneller groeien qua werkgelegenheid dan ondernemingen die alleen in hun eigen regio actief zijn. De geboden arbeidsplaatsen hebben daarbij een hogere arbeidsproductiviteit, bieden een constantere werkgelegenheid en voegen per arbeidsplaats meer waarde toe. In Fryslân heeft de export een bijdrage van 29% aan het Bruto Binnenlands Product. Dit ligt onder het landelijk gemiddelde. De export in Fryslân wordt gedomineerd door een klein aantal bedrijven in de agrofood en de elektronische industrie. Het aandeel bedrijven dat exporteert ligt als gevolg hiervan met 7,1% onder het nationale gemiddelde van 10,2% (peildatum 2012). Stimuleren van internationalisatie van de Friese economie is daarom voor de provincie Fryslân één van de belangrijke economische doelstellingen voor de komende jaren. We willen ons bedrijfsleven verder ondersteunen in hun internationaliserings-ambitie.

Doel

Economische structuurversterking is het hoogste doel van het programma Wurkje foar Fryslân. Het inzichtelijk maken van een doordachte, effectieve en consistente aanpak voor het stimuleren en ondersteunen van internationaal ondernemen. Met die aanpak moet worden bereikt dat kansen voor internationale marktontwikkeling worden verzilverd en dat het percentage ondernemingen in Fryslân dat internationaal onderneemt groeit van de huidige 7,1% naar 10,2% in 2020.

Proces

Op basis van de analyse van de behoefte van de ondernemers zijn drie maatregelen geformuleerd waarmee invulling wordt gegeven aan de behoeften van MKB ondernemers om succesvol internationaal te kunnen ondernemen. Bij de vertaling van de behoeften naar maatregelen is een selectie gemaakt van de behoeften die veel zijn genoemd. Per maatregel is een budget opgenomen waarmee de maatregel effectief kan worden uitgevoerd. De uitkomst is een samenhangend pakket van maatregelen die invulling geven aan de belangrijkste behoeften van de Friese ondernemers en die een impuls kunnen geven aan de Friese export.

 

Schema proces aanvalsplan Internationaal Ondernemen

 

Generieke maatregelen

Maatregel 1: Ondersteuning/ontwikkeling ondernemers (budget € 4 miljoen, 12,5% revolverend)

  1. Opzet bedrijfsontwikkelingsprogramma’s voor succesvol internationaal ondernemen.
  2. Het doelgerichter stimuleren en organiseren van handelsmissies/beursdeelnames aan het buitenland met gestructureerde voorbereiding, uitvoering en opvolging.
  3. Opzet van een proactieve regie-organisatie die t.a.v. internationaal ondernemen en internationale handel een loketfunctie en kennisportaal vormt.
  4. Jaarlijks evenement gericht op “Internationaal ondernemen” gedurende 3-5 jaar.
  5. Het verbeteren van de ondersteuning van Friese ondernemers in geselecteerde exportlanden bij het vinden van zakenpartners

Maatregel 4: Exportfinanciering (budget € 3 miljoen, 100% revolverend)

  1. Opzet revolverend fonds voor exportfinanciering.

Sectorspecifieke maatregelen

Maatregel 16: Business ontwikkeling speerpuntsectoren (budget € 3 miljoen, 0% revolverend)

  1. Ontwikkelen van een Tourism Chain waarin onderwijs, bedrijfsleven en overheid participeren om toegepaste kennis, innovatie in de sector te verankeren;
  2. Voor de recreatie & toerisme moet een deel van de bestaande subsidies worden aangewend voor marketing in voldoende afstemming met Merk Fryslân;
  3. (Verder) ontwikkelen van een lobby- en business development organisatie voor de Agrofood chain waarin onderwijs, bedrijfsleven en overheid participeren om business development & branding in de sector te verankeren en waarin internationaal netwerken wordt gestimuleerd;
  4. Financiële ondersteuning van de Wateralliantie als netwerk en business development organisatie binnen de watertechnologie sector.

Vervolg

Voor de uitvoering ligt de regie bij de provincie Fryslân. Dit betekent dat de provincie waar mogelijk door of in samenwerking met (bestaande) marktpartijen de uitvoering zal realiseren. Dit wordt per afzonderlijke maatregel bepaald.