Initiatiefnemers met projecten gericht op de verbetering van de insectenstand, kunnen van 27 oktober tot en met 2 november 2021(eksterne keppeling) subsidie aanvragen. In totaal is er 50.000 euro beschikbaar.

Achtergrond

De rijkdom aan planten- en diersoorten in Fryslân neemt af. De provincie wil die trend keren en werkt daarom aan een biodiversiteitsherstelprogramma. Hierin is niet alleen aandacht voor herstel van de biodiversiteit, maar ook voor verbinding tussen economie, natuur en landbouw, bewustwording in de samenleving en kennisdeling. Met deze subsidieregeling(eksterne keppeling) wil de provincie alvast initiatieven steunen die hierbij aansluiten.

Insectennetwerk

De insectenpopulatie is de afgelopen tientallen jaren ook flink kleiner geworden. De gebieden waar het nog wel goed gaat met de insecten zijn vaak geïsoleerde eilandjes die niet goed met elkaar verbonden zijn. De afgelopen jaren zijn er in de provincie al verschillende acties ondernomen om de insectenstand te verbeteren. Om die acties beter en effectiever te maken, ontwikkelde Van Hall Larenstein een Handreiking Insectennetwerk met bijbehorende Hotspotkaart. Hierin staan insectenhotspots (waar al veel insecten zijn) aangegeven, maar ook ‘witte vlekken’: plekken waar nog veel potentie ligt om de biodiversiteit en de insectenstand te verbeteren.

Projecten voor het insectennetwerk

In totaal is er een bedrag van € 50.000 beschikbaar. Tot 75% van de kosten van een project is subsidiabel, tot een maximum van €24.500,-. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en getoetst. . Alleen aanvragen die in de periode van 27 oktober tot en met 2 november binnenkomen, worden in behandeling genomen.

Welke projecten komen in aanmerking?

Subsidie kan worden aangevraagd voor een project gericht op de verbetering van de insectenstand. Het project moet betrekking hebben op een in de Hotspotkaart Insectennetwerk opgenomen witte vlek.

Hotspotkaart Insectennetwerk(eksterne keppeling)

Download hier de Handreiking Insectennetwerk.

Voorbeeld

Een project dat zich richt op het verbeteren van de insectenstand in een ‘witte vlek’, door deze vlek te verbinden met een hotspot uit de omgeving. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld via:

  •  het creëren van een leefgebied voor insecten, door het realiseren van landschapselementen met struiken en bomen;
  •  verschralen van graslanden (maaien en afvoeren);
  •  het introduceren van lokaal passende plantensoorten;
  •  het verhogen van de waterstand.

Aanvragen 

Subsidie aanvragen kan door het formulier te downloaden en in te vullen. In het formulier leest u waar u het ingevulde formulier kunt inleveren. 

Voor wie?

De subsidie is bedoeld voor georganiseerde groepen zoals verenigingen, stichtingen, maatschappen of medeoverheden. 

Vragen

Heeft u vragen over deze subsidieregeling? Dan kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van provincie Fryslân via 058 - 292 59 25 of provincie@fryslan.frl. Zij verwijzen u door naar de juiste persoon.

Meer informatie over biodiversiteit in Fryslân.