Werkloosheid

Werkloosheid is het verschil tussen vraag en aanbod van arbeid. De economie trekt aan, met als gevolg dat de werkloosheid afneemt. Er worden verschillende bronnen en definities gebruikt voor het begrip werkloosheid. Het UWV hanteert het begrip GWU (werkzoekenden ingeschreven bij het UWV), registreert het aantal WW-uitkeringen en het CBS gaat uit van werkloze beroepsbevolking. We beschouwen ze hier alle drie.

De staat van de werkloosheid

Overzichtskaart Fryslân aandeel werkloze beroepsbevolking per gemeente

Aandeel werkloze beroepsbevolking per gemeente 2018

De meest actuele cijfers laten zien dat in het vierde kwartaal van 2018 3,7% van de Friese beroepsbevolking werkloos was. Landelijk lag het percentage met 3,5% iets lager. Jaarcijfers uit 2018 laten zien dat de werkloosheid met 5,9% in Leeuwarden het grootst was. Op de Waddeneilanden lag dit percentage lager dan drie procent.  De gemiddelde werkloosheid in Fryslân bedroeg 4,2% in 2018, tegenover 3,8% landelijk.

Het UWV telde in december 2018 10.580 WW-uitkeringen in Fryslân. Ruim de helft van de uitkeringen komt voor rekening van 50 plussers. Iets meer dan zes procent van de uitkeringen gaat naar een persoon jonger dan 27 jaar.

Naast WW-uitkeringen telt het UWV het aantal geregistreerde werkzoekenden (GWU). Dit gegeven vervangt het eerdere nww-gegeven (niet werkende werkzoekenden), dat door registratiewijzigingen geen goed beeld meer gaf. Personen met een WW-uitkering maken deel uit van het GWU, maar ook personen met een AG-uitkering met arbeidsvermogen en mensen in de bijstand. September 2018 telde Fryslân bijna 31.000 geregistreerd werkzoekenden. Bijna de helft hiervan heeft geen startkwalificatie. Een startkwalificatie is een diploma van de havo, het vwo, of het mbo niveau 2 of hoger.

De ontwikkeling van de werkloosheid

Het werkloosheidspercentage (werkloze beroepsbevolking) lag in Fryslân tot en met 2009 ongeveer op het landelijk gemiddelde. In de jaren daarna nam dit percentage in Fryslân sneller toe dan landelijk. Sinds 2014 neemt het werkeloosheidspercentage zowel provinciaal als landelijk weer af. Daarbij is Fryslân ook weer iets van de achterstand op het nationaal gemiddelde in gelopen.

Lijndiagram Ontwikkeling aandeel werkloze beroepsbevolking Fryslân en Nederland

Ontwikkeling aandeel werkloze beroepsbevolking Fryslân en Nederland

Er zijn geen lange reeksen van het aantal uitkeringen en werkzoekenden beschikbaar omdat het UWV registratie- en definitiewijzigingen niet of nauwelijks met terugwerkende kracht muteert (hooguit enkele jaren). Het aantal WW-uitkeringen in Fryslân ligt in december 2018 ruim 40% (8 duizend uitkering) lager dan eind 2016. 

De toekomst van de werkloosheid

Werkloosheid wordt bepaald door de ontwikkelingen in vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Het centraal planbureau verwacht in 2019 eenzelfde werkloosheidspercentage als in 2018 en in 2020 een kleine stijging. Ook het CBS geeft aan dat de werkloosheid niet of nauwelijks veel verder zal dalen. Aangezien er wel een groeiend aantal vacatures en banen verwacht wordt duidt dit erop dat onder de groep werklozen mensen steeds minder de gezochte en juiste match zit. Volgens de arbeidsmarktprognose van het UWV zal het aantal WW-uitkeringen in 2019 nog wat verder afnemen.

Bronnen en definities

  • Geregistreerde werkzoekende inschreven UWV (GWU) = personen van 15 tot 75 jaar die als werkzoekend bij UWV staan geregistreerd meten WW-uitkering, Bijstandsuitkering, Wajong-uitkering, WGA-uitkering, WAO-uitkering en dienstverlening van UWV of gemeenten ontvangen, of een actief cv op werk.nl hebben.
  • Werkloosheidspercentage CBS = Personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.
  • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
  • UWV Werkbedrijf
  • Centraal Planbureau

Pagina opties