Werkgelegenheidsstructuur

We brengen de structuur van de werkgelegenheid in Fryslân in beeld op basis van de werkgelegenheid in verschillende sectoren. Ook is een vergelijking met de totale Nederlandse situatie gemaakt. Dit geeft enerzijds een beeld van de veranderingen in de (omvang van de) verschillende sectoren in Fryslân en anderzijds van het relatieve belang ten opzichte van de Nederlandse situatie.

De staat van de structuur

Tabel met aantal banen per sector 2018

Aantal banen per sector 2018

De zorgsector levert de meeste banen in Fryslân, gevolgd door de sectoren handel en industrie.  In vergelijking met het landelijk gemiddelde zijn de industrie, landbouw -en zorgsector relatief groot in Fryslân.  Bij de dienstverlening, de handel, informatie/communicatie en de vervoerssector is het omgekeerde het geval: het aandeel van deze sectoren in de werkgelegenheid is in verhouding laag in Fryslân.

Aandeel werkgelegenheid sectoren Fryslân en Nederland 2018

De vijf Friese regio’s verschillen onderling van werkgelegenheidsstructuur. De regio Noordoost heeft een relatief groot aandeel banen in de landbouw, industrie en bouw en een laag aandeel in de dienstverlening en gezondheidszorg. De regio Noordwest heeft een structuur met relatief weinig industrie, bouw en handel en veel werkgelegenheid in financiële instellingen, overheid en gezondheidszorg. Dit komt met name doordat Leeuwarden binnen deze regio valt. In de regio Zuidwest Fryslân hebben de sectoren landbouw, bouw en dienstverlening een relatief groot aandeel in de werkgelegenheid. Zuidoost Fryslân kent een relatief groot aandeel in de handel en gezondheidszorg. Op de Waddeneilanden is de horeca met afstand de grootste sector.

Sector

Noordoost

Noordwest

Zuidoost

Zuidwest

Wadden

Landbouw/visserij                                          

7,7

3,0

4,2

6,6

4,4

Industrie/delfstoffenwinning                               

15,4

8,9

15,2

14,2

1,8

Nutsbedrijven                                              

0,2

1,4

0,8

0,6

0,1

Bouwnijverheid                                             

10,7

4,0

6,1

7,1

7,0

Handel en reparatie                                        

17,5

14,3

18,6

16,9

11,9

Vervoer en opslag                                          

4,5

3,1

5,2

3,6

7,4

Horeca                                                     

3,7

3,6

3,7

6,0

36,0

Informatie en communicatie                                 

0,9

2,2

1,8

1,3

0,5

Financiële instellingen                                    

0,9

5,1

1,1

0,8

0,3

Zakelijke dienstverlening                                  

9,1

13,4

11,2

13,5

9,1

Openbaar bestuur en overheid                               

2,8

8,4

2,8

2,9

4,5

Onderwijs                                                  

6,6

8,3

6,8

5,7

4,7

Gezondheids- en welzijnszorg                               

15,6

19,8

18,5

15,6

7,1

Overige dienstverlening                                    

4,3

4,5

4,0

5,1

5,2

Werkgelegenheidsstructuur streekregio’s 2018 in %

De ontwikkeling van de werkgelegenheidsstructuur

Lijndiagram werkgelegenheidsstructuur Fryslân 2008 en 2018

Werkgelegenheidsstructuur Fryslân 2008 en 2018

In bovenstaande figuur is te zien dat in 2008 de handelssector in Fryslân nog de grootste werkgever was. Door de groei van bijna 6.000 zorgbanen sinds 2008 is de zorgsector in 2018 de grootse sector.  De zakelijke dienstverlening groeide in de afgelopen tien jaar met bijna 5.000 banen en zag haar aandeel ook toenemen. De sectoren landbouw, industrie, bouw, vervoer, overheid, onderwijs en financiële instellingen telden in 2018 minder banen dan in 2008. Het aandeel van deze sectoren nam dan ook af.  Het werkgelegenheidsaandeel van financiële instellingen was in 2008 relatief groot in Fryslân. Door het verdwijnen van een derde van de financiële banen is in tien jaar tijd het aandeel meer naar het landelijk gemiddelde getrokken.

De toekomst van de werkgelegenheidsstructuur

Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) kijkt naar de verwachte landelijke sectorale ontwikkeling. De positieve verwachtingen over de economische groei vertalen zich door in werkgelegenheidsgroei voor de meeste sectoren. Opvallend is een verwachte kleine jaarlijkse groei binnen de industrie. Na jaren van daling nam het aantal industriële banen in Fryslân de laatste twee jaar al met ruim duizend toe. De grootse banengroei wordt in de zorgsector verwacht. Landelijk wordt uitgegaan van ruim 3 procent per jaar. Mede door bezuinigingen daalde, na jaren van groei, de afgelopen jaren het aantal zorgbanen. Door meer overheidsuitgaven en een groeiende zorgvraag wordt er een relatief hoge werkgelegenheidsgroei geraamd. In de bouw, groothandel en zakelijke dienstverlening wordt een jaarlijkse groei van ruim 1,5% verwacht. Voor de sectoren landbouw, onderwijs, overheid en financiële dienstverlening wordt geen groei of krimp verwacht.

Bronnen

  • Provincie Fryslân, Werkgelegenheidsregister 2018
  • UWV WERKbedrijf, UWV Arbeidsmarktprognose 2018-2019
  • Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022
  • LISA, Werkgelegenheidsregister Nederland.

Pagina opties