Wat we nu doen

Voor het proces om te komen tot een nieuw coaliatieakkoord na de verkiezingen in maart 2019 wordt een informatiedossier gemaakt. Een onderdeel daarvan is het geven van inzicht in wat we in het bestaande beleid van de provincie doen.

Wat we willen bereiken met het vergroten van dit inzicht, is dat het bijdraagt aan de transparantie van dat wat de provincie doet. We werken er aan de kwaliteit en het uitwerkingsniveau van dit overzicht zo samen te stellen dat het de Staten in staat stelt om bestaande middelen binnen de provinciale begroting even makkelijk te verschuiven als om voorstellen voor nieuw beleid te beoordelen.

Het vertrekpunt voor het inzichtelijk maken van wat we als provincie doen is de indeling van de provinciale begroting en de begrotingsprogramma’s.

De vijf onderstaande thema's geven per begrotingsprogramma aan wat we als provincie doen. Per begrotingsprogramma is de verhouding van middelen tussen de verschillende thema’s aangegeven. Ook is de verdeling van structurele en niet-structurele budgetten weergegeven. In de niet-structurele budgetten zijn naast de tijdelijke budgetten ook de budgetten die beschikbaar zijn gesteld via bestemmingsreserves of overlopende passiva/voorzieningen opgenomen. Van de tijdelijke budgetten geven we aan welk deel in financiële zin verplicht en (nog) niet verplicht is. Niet-verplichte budgetten zijn gekoppeld aan provinciale doelen en vaak ook al voorzien van planning of afspraken met derden. In algemene zin is het wel mogelijk deze budgetten en daarmee provinciaal beleid te heroverwegen.

De gegevens met betrekking tot de totalen per beleidsthema, de onderverdeling structureel/niet structureel en wettelijk/autonoom zijn gebaseerd op de cijfers uit de begroting 2019. Het inzicht in de verplichte en (nog) niet verplichte tijdelijke budgetten is gebaseerd op de cijfers uit de 2e berap 2018.

De begrotingsprogramma’s 6 bedrijfsvoering en 7 algemene dekkingsmiddelen zijn opgenomen op de pagina ‘Geld’. Daar wordt ook inzicht gegeven in de inzet van de bedrijfsvoeringskosten op de verschillende beleidsterreinen.

Bestuur - Programma 1

Meer informatie over Bestuur

link

Economie - Programma 4

Meer informatie over Economie

link

Infrastructuur - Programma 2

Meer informatie over Infrastructuur

link

Mienskip - Programma 5

Meer informatie over Mienskip

link

Omgeving - Programma 3

Meer informatie over Omgeving

link

Pagina opties