Wat hebben we te besteden?

De komende jaren loopt het bedrag dat we als provincie te besteden hebben sterk terug, van € 572 miljoen in 2018 tot slechts € 322 miljoen in 2022. De daling zit vooral in de omvang van de tijdelijke budgetten.

Lijngrafiek Daling in jaren tot 2022
Daling van totale uitgaven tot 2022

Bron: begroting 2019

Mogelijkheden om ons te besteden bedrag dan wel te vergroten dan wel meer flexibiliteit in de bestaande middelen te vinden zijn in hoofdlijnen:

  • middelen uit de VAR halen: naar verwachting loopt het saldo in de VAR op tot € 136 miljoen in 2022.
  • verlagen van de risicobuffers in de reserve Nuon namelijk de weerstandsbuffer en de risicobuffer voor de uitgezette revolverende middelen:
  • bestaande structurele middelen: die kunnen anders worden ingezet, maar niet zomaar
  • bestaande tijdelijk middelen: ook die kunnen anders worden ingezet, maar ook niet zomaar
  • de opcenten: deze kunnen nog verhoogd (of verlaagd) worden
  • keuzes in bankieren: de inkomsten van ons vermogen kunnen nog (enigszins) verhoogd worden door een andere wijze van bankieren.

Een gedetailleerde toelichting op de ‘financiële knoppen’ is te onder het blokje 'Aan welke knoppen kunnen we draaien'.

Pagina opties